Ravimiuuringud

Ravimi kliiniline uuring on ravimi kasutamine inimesel, et koguda andmeid ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutuse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Uuringute läbiviimisel Regionaalhaiglas juhindutakse tänapäevastest nõuetest. Kõik uuringud on saanud eelneva kooskõlastuse sõltumatult meditsiinieetika komiteelt ja vajadusel Ravimiametilt. See tagab osalevate patsientide huvide kaitse parimal viisil. 

Ravimite inimuuringute nelja faasi

  • Esimese faasi uuringute eesmärgiks on hinnata ravimi farmakokineetikat – seda, kuidas ravim organismi satub, seal jaotub, muutub ja väljutatakse. Esimesed uuringud viiakse tavaliselt läbi tervetel vabatahtlikel.
  • Teise faasi uuringute eesmärgiks on ravimi mõju ja ohutuse uurimine suhteliselt väikesel hulgal patsientidel, et veenduda, kas ravimil üldse on loodetud ravitoime ning leida sobiv annus.
  • Kolmanda faasi uuringutesse kaasatakse suurem arv patsiente, et tõestada ravimi positiivne kasu/riski suhe, st, et ravimist saadav kasu on suurem kui võimalike kõrvaltoimete tekitatud kahju.
  • Neljanda faasi uuringud viiakse läbi pärast ravimi kasutusele lubamist eesmärgiga hinnata ravimi pikaajalise kasutamise mõju ja kohta teiste raviviiside seas.

 

Uuringutes osalemine

  • Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uurija arst tutvustab patsiendile uuringut ja patsiendi sobivuse ning nõusoleku korral sõlmitakse uuringus osalemiseks kirjalik leping. Kliinilise uuringu käigus alustatakse või muudetakse uuringuplaanist lähtudes ravi või rakendadakse tavalisest erinevaid diagnoosimeetodeid.
  • Uuringus osaleja isikuandmed ja uuringu käigus saadud teave on salastatud ega kuulu avaldamisele kellelegi teisele peale selle teabe saamiseks volitatud isikute.
  • Oluline on järgida nõudeid, mida konkreetse uuringu protokoll ette näeb. Uuringuprotokollis on muuhulgas ette nähtud, millal toimuvad arstivisiidid, tehakse analüüse ja muid protseduure ning kuidas tuleb uuringu ajal ravimeid võtta.

Igal aastal viiakse Regionaalhaiglas läbi keskmiselt sada ravimiuuringut. Infot käimasolevate ravimiuuringute kohta Eestis leiate Ravimiameti lehelt.

 

Ravimite kliinilise uuringu alustamise protsess

Kontakt

Käimasolevate ravimiuuringute või uuringu alustamist puudutavate küsimustega pöörduge palun teadus- ja arendusteenistuse poole:
tat@regionaalhaigla.ee