Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, isikukood, kodune aadress, kontaktandmed, asukohateave, teave varandusliku seisu kohta, krediitkaardi andmed jms, aga samuti inimese füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult väga tundlikud andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks muu hulgas on inimese terviseandmed.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Põhja-Eesti regionaalhaigla töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, vältimatu abi ning kiirabi teenuse osutamiseks. Samuti osaleb haigla õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse - töötleme Teie isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed), aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis (alus tervishoiuteenuste korraldamise seadus);
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks - töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks (alus tervishoiuteenuste korraldamise seadus);
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse - töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, nimi), et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud (alus tervishoiuteenuste korraldamise seadus);
 • olete doonor - töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas tervise andmeid Teie doonoriks sobivuse hindamiseks ja ainult õigusaktides lubatud ulatuses (alus vereseadus või rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus);
 • osalete sõeluuringus - töötleme Teie isikuandmeid sõeluuringuga seotud uuringute ja analüüside tegemiseks (alus rahvatervise seadus);
 • soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist - kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse - kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja - avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie haigla veebilehel ja siseveebis;
 • kandideerite meile tööle - lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid;
 • osalete meie pakutud koolitustel - töötleme Teie andmeid (nimi, kontaktandmed, ametikoht) korraldusliku teabe edastamiseks, nõuoleku küsimiseks, koolitusel osalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseks ja edastamiseks ning koolituste ja konverentside kohta infokirjade saatmiseks. Rohkem teavet leiate koolituse veebilehelt;
 • külastate meie veebilehte - külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Säilitame neid andmeid üks kuu. Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised. 

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Andmete edastamine

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame raviga seotud andmeid:

 • riiklikesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu), vähiregister, sõeluuringute register;
 • asutustest Tervisekassale Teie raviga seotud kulude arveldamiseks.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse haigla dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada haiglale teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. 

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, Tervisekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Kaamerad

Haiglasse paigaldatud kaameraid kasutatakse kahel eesmärgil:

 • inimeste kaitseks ning vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks (turvakaamerad)
 • patsiendi distantsilt jälgimiseks, et tagada tervishoiuteenuse osutamise ajal tema turvalisus.

Turvakaamerad on haigla hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaamerad, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Turvakaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat.

Turvakaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Turvakaamerate salvestistele on juurdepääs piiratud. Salvestisi tohib edastada väljapoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Turvakaamerate salvestisi säilitame 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Patsiendi distantsilt jälgimiseks mõeldud kaamerad on paigaldatud palatitesse, kus on vajalik patsientide pidev jälgimine, ning radioloogiaosakonna uuringuruumi eesruumi. Need kaamerad edastavad reaalajas pilti.

 • Palatitesse paigaldatud kaamerad võimaldavad meditsiinipersonalil pidevalt kontrollida jälgimist vajavat patsienti ning vajadusel kiiresti sekkuda, kui patsient vajab abi.
 • Radioloogiaosakonna eesruumi paigaldatud kaamera vahendusel on uuringuõel võimalik oma töökohalt jälgida, kui patsient siseneb eesruumi, suhelda temaga audiolahenduse vahendusel, anda talle juhiseid, esitada küsimusi ning vajadusel kiiresti sekkuda, kui patsiendil kitsas ruumis halb hakkab või on näha, et ta vajab uuringuõe abi. Kaamerad on ühendatud ainult radioloogiaosakonna uuringuõe arvutiga ning võimaldavad jälgida ainult selle konkreetse uuringukabineti eesruumi kaameraga edastatud pilti. Kaamerad ei salvesta pilti ning neile puudub igasugune muu juurdepääs.    

Haiglas teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda haigla infotelefonile 617 1300 või e-posti aadressile info@regionaalhaigla.ee.

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • Kui meie haiglas on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada ja edasised rikkumised ära hoida.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist; 
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib esitada kohapeal, saata postiga aadressile J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@regionaalhaigla.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas e-posti aadressile andmekaitse@regionaalhaigla.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

Regionaalhaigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.