Patsientide külastamine

Seoses ägedate hingamisteede viirusinfektsioonide haigestumise kasvuga Eestis, ning vajadusega tõhustada patsientide ja töötajate nakkusohutust, kehtestab Regionaalhaigla alates reedest, 23. detsembrist 2022 taas haiglaravil viibivate patsientide külastuskeelu.

Patsientide külastamine on võimalik erandjuhtudel ainult eelneval kokkuleppel raviarstiga.

Patsientidele mõeldud pakid tuleb jätta haigla infolauda, kust need saadetakse patsientidele edasi. Palume pakile märkida korrektselt patsiendi nimi ja osakond.

Alkoholisõltuvuse ravi teave arstidele ja asutustele

Teave perearstile

Kui teil on kahtlus, et patsient liigtarvitab alkoholi, siis kasutage AUDIT testi ja selgitage patsiendile kohe alkoholi mõju ja võimalikke seosed tema tervisehäirega. Teadusuuringud kinnitavad umbes 15-minutiline lühinõustamise tulemuslikkust isegi nendel patsientidel, kellel on kerge sõltuvus. Kui see siiski mingil põhjusel pole võimalik soovitage patsiendile www.alkoinfo.ee ja julgustage pöörduma meie vastuvõtule. Psühhiaatrilise abi teenuste, sealhulgas alkoholitarvitamise häire ravi, saamiseks pole vaja perearsti saatekirja.

Alkoholitarvitamise häire on tugevalt stigmatiseeritud ja seetõttu püüavad mõned patsiendid oma joomiskäitumist perearsti eest varjata. Hoolimata sellest, et me alati julgustame patsiente olema oma perearsti ja pereõega avameelsed, jääme me patsiendi soovil diskreetseks. Teenuste kohta info saamiseks saatke kiri kte@regionaalhaigla.ee. Kui soovite meie psühhiaatri arvamust ja nõuandeid konkreetse patsiendi raviks, soovitame teil kasutada e-konsultatsiooni.

Teave eriarstile

Kui teie ordineeritud ravi ei anna oodatud aja jooksul soovitud tulemust kaaluge võimalust, et patsient on alkoholi liigtarvitaja. Soovitame sõelumiseks kasutada AUDIT testi, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni tunnustatud ja rahvusvaheliselt enimkasutatud meetod. AUDIT testi küsimused aitavad ka patsiendil endal olukorra tõsidust paremini mõista ja joomisest põhjustatud probleemide eitamist vähendada. Vajadusel andke patsientidele soovitus kasutada eneseabiprogramme või pöörduda meie vastuvõtule, mille käigus saavad väljaõppinud professionaalid talle selgitata alkoholi mõju tervisele ja haigusest paranemisele ning aidata teda joomisharjumuste muutmisel.

Teave prokuröridele, kohtunikele ja kriminaalhooldajatele

Alkoholi liigtarvitamine on vaimse tervise häire ja selle ravi edu sõltub patsiendi motivatsioonist. Kui patsient pöördub ravile selleks, et pääseda karistusest ja oma tarvitamises probleemi ei näe, siis pole võimalik püstitada adekvaatset ravi eesmärki ja teha raviplaani. Mida veendunum on patsient selles, et raviasutuses „kohal käimisega“ ta pääseb karistusest, seda keerulisem on motiveerida teda joomiskäitumise muutusele. Karistuse ja kriminaalhoolduse eesmärk on alkoholijoobes toime pandud teo kordumise vältimine. Sellepärast tuleb karistus ja ravi hoida eraldi ning inimesele selgitada, et ta ei pääse välja „pahanduste ja karistuste süsteemist“, kuni ta ei lõpeta alkoholi liigtarvitamist. Soovimatus uuesti kohtupinki ja vanglasse sattuda võivad toimida motivaatorina ravi alustamiseks. Ravile pöördumine on inimese jaoks üks võimalus edaspidi probleemidest pääseda, mitte kergem karistus tehtud pahanduste eest.

Ravi edukuse eelduseks on vastastikune usaldus. Seadusega antud õigust saada raviasutusest patsiendi kohta informatsiooni tuleks kasutada ainult nendel juhtudel, kui see on vältimatu ja teisi võimalusi pole. Sel juhul tuleb saata ametlik TEABEPÄRING psyhhiaatriainfo@regionaalhaigla.ee ja sõnastada konkreetne küsimus. Patsiendi seisundi kohta eksperthinnangu andmine ei kuulu alkoholitarvitamise häire ravi raames pakutavate teenuste hulka.

Teretulnud on koostöö kriminaalhooldajatega patsiendi/kliendi abistamisel elus õigete valikute tegemiseks. Kliendi nõusolekul ja veebipõhiste suhtluskanalite abil on võimalik tegutseda efektiivselt ja tulemuslikult. Meiega kontakti saamiseks kasutage palun e-posti kte@regionaalhaigla.ee

Teave töötukassale

Erinevatel põhjustel võib minna kaua aega, enne kui joomine hakkab töö tegemist segama. Tihti ei soovi ka kolleegid ja tööandjad teadvustada, et alkoholi tarvitamine on tööalaste probleemide põhjustaja. Vähesed teadmised alkoholi mõjust inimese ajule ja tema käitumisele soodustavad probleemi eitamist. Teisalt, kui inimene on kord kaotanud töö alkoholitarvitamise pärast, on raske leida talle uus töö, mis vastaks tema võimalustele. Pikaaegsel alkoholi tarvitajal on toimunud ajus muutused, mis mõjutavad tema võimekust tööülesannetest aru saada ja neid täita, samuti on vähenenud või kadunud enesedistsipliin, mistõttu töökohal püsimine täiendava abita on vähetõenäoline. Paari nõustamissessiooniga pole paraku võimalik kahjulikke käitumisharjumusi muuta. Pidev sihipärane tegevus on hädavajalik joomisharjumusest/alkoholisõltuvusest vabanemiseks. Alustades ravi tuleb koos patsiendiga püstitada tema jaoks olulised ja realistlikud eesmärgid. Raviprotsessi sidumine tööotsingu ja töötamisega aitab motivatsiooni leidmisel ja hoidmisel, annab parema tulemuse ja säästab kõigi osapoolte aega.

Soovitame teile kliendiga avameelselt ja stigmatiseerimata rääkida alkoholi tarvitamisest kasutades vajadusel AUDIT testi. Kui selgub, et klient ei suuda oma tarvitamist kontrollida tutvustage talle kaasaegseid ravivõimalusi ja tehke ettepanek meie spetsialisti kaasamiseks. Koostöö võimaldab püstitada ühised praktilised ja saavutatavad eesmärgid. Meiega kontakti saamiseks kasutage palun e-posti kte@regionaalhaigla.ee. Patsiendi nõusolekul teeme ühiseid veebikoosolekuid ja ei jooksuta abivajajat.

Patsiendi töövõime kohta hinnangu andmine ei kuulu alkoholitarvitamise häire ravi raames pakutavate teenuste hulka. Kui vajate oma otsuste tegemiseks epikriisi, saatke palun ametlik päring psyhhiaatriainfo@regionaalhaigla.ee.

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti“ on erinevate tegevuste kogum, mille ühine eesmärk on aidata inimesi, kelle elus tekkinud probleemid tervise, suhete ja toimetulekuga on seotud alkoholi liigtarvitamisega. „Kainem ja tervem Eesti“ tegevused on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest, mille kasutamist Eestis korraldab Tervise Arengu Instituut (TAI). Toetuse andmise tingimuste kirjelduse ja teiste tegevuste kohta saab lugeda TAI kodulehelt.

Üheks osaks „Kainem ja tervem Eesti“ tegevustest on üldarstiabis (perearstid ja pereõed) ja eriarstiabis osutatavad tervishoiuteenused alkoholitarvitamise häire raviks. Tervishoiuteenuste osutamine ja nende rahastamine toimub vastavalt Tervise Arengu Instituudi ja tervishoiuteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingu tingimustele. Leping kehtib kuni 31.12.2022.