Eetikanõukogu

Regionaalhaigla Eetikanõukogu loodi 2018. aastal. Nõukogu eesmärk on aidata kaasa eetiliste väärtuste igakülgsele järgimisele Regionaalhaigla tegevuses, sh juhtimises, ravi- ja õppetöös esile kerkinud eetiliste probleemide ennetamine ja lahendamine. Nõukogu lähtub oma tegevuses Regionaalhaigla eetikakoodeksist, rahvusvaheliselt kokku lepitud bioeetika printsiipidest ning ametieetika koodeksitest.

Eetikanõukogu on oma arvamustes sõltumatu ja erapooletu kogu, mille koosseis on kokku kutsutud nii, et see haaraks võimalikult erinevaid vaateid. Nõukogusse kuuluvad nii kliinilise kui ka mittekliinilise poole esindajad, nii staažikad kui ka noorem põlvkond. Eetikanõukogu liikmed nimetab Regionaalhaigla juhatuse esimees neljaks aastaks. 

Eetikanõukogu liikmed:

  • prof Peep Talving – arstide esindaja, eetikanõukogu esimees
  • prof Margit Sutrop – eetikaekspert
  • Indrek Treufeldt – patsientide esindaja
  • Merit Kudeviita – nooremarstide esindaja
  • Liivi Maddison – arstide esindaja
  • Helen Valk – õendusvaldkonna esindaja
  • Viktor Sergejev – Regionaalhaigla elutööpreemia laureaatide esindaja
  • Anneli Habicht – tugiteenistuste esindaja

Eetiliste probleemide ennetamisel on eetikanõukogu peamises fookuses personali teadlikkuse tõstmine eetika küsimustes ning haigla eetikapõhimõtete ja juhendmaterjalide välja töötamine. Eetiliste probleemide lahendamisega seotud küsimustes kujundab nõukogu arvamusi ja nõustab probleemide lahendamisega seotud isikuid. Valdkond, millega nõukogu ei tegele, on kliiniliste uuringute eetikaküsimused. Nõukogu koguneb korra kuus.  

Eetikanõukoguga saab kontakti kirjutades e-posti aadressile eetika@regionaalhaigla.ee.