Tagasiside

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise süsteem

Kaebuste ja ettepanekute süsteemi eesmärgiks on informatsiooni kogumine teenuste kvaliteedi kohta SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning patsientide ja haigla külastajate rahulolu tagamine. Patsientide tagasiside põhineb tänuavalduste, arvamuste, ettepanekute, kaebuste registreerimisel, analüüsil, lahendamisel ja tagasiside andmisel kaebuse esitajale ning parendusettepanekute rakendamisel.

Kaebus on nii suuline kui ka kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on suunatud organisatsiooni, selle allüksuste, pakutavate teenuste või teenuse osutajate suhtes.

Kaebusi, ettepanekuid, tänuavaldusi on võimalik esitada:

  • posti teel, aadressile Sütiste tee 19, Tallinn 13419
  • e-posti teel, aadressile info@regionaalhaigla.ee
  • haigla kodulehel elektrooniliselt täidetava vormina
  • osakondades ja haigla fuajees asuvatesse arvamuste ja ettepanekute kogumise kastidesse

Haiglal on olemas kaebuste-ettepanekute vormikohane blankett, mis on kättesaadav osakondades ja registratuuris. Tagasiside blankette on võimalik postitada selleks ettenähtud kogumiskastidesse (asuvad osakondades ja haigla fuajees).

Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama patsiendi kontaktandmeid (nimi, aadress). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse kantseleis ning edastatakse vastavate struktuuriüksuste juhtidele, kvaliteediteenistusele ning informeeritakse haigla juhatust. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka haigla siseveebis.

Kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult. Vormikohaselt esitatud tagasisidele, millele soovitakse vastust, vastatakse 30 päeva jooksul alates tagasiside registreerimise päevast. Vastust ei saadeta kui puudub saatja aadress.

Kord aastas tehakse kokkuvõte laekunud avaldustest ning analüüsitakse tulemusi ja rakendatakse võimalusel parendusmeetmeid. Parendusmeetmeid kajastatakse ka haigla arengukavas ja tegevusplaanides. Tagasiside tulemused avalikustatakse Regionaalhaigla kodulehel ja Kuukirjas.

Kuigi tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige haigla ise, on Tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul patsiendil õigus pöörduda:

  • Sotsiaalministeeriumi juures töötava nõuandva Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või info@sm.ee
  • Terviseametisse, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn või kesk@terviseamet.ee