Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenust osutame Regionaalhaigla Sõle korpuses aadressil Sõle 16. 

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Kellele on rehabilitatsiooniteenus mõeldud?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?
Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (Tallinnas aadressil Endla 8). Vajaliku info saate ka lehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades telefonil 612 1360.

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja viib läbi eelhindamise, mille käigus selgub, kas inimene suunatakse rehabilitatsiooniteenusele või on vajalikud muud teenused. Kui rehabilitatsiooniteenus osutub vajalikuks, siis teenuse osutamise aluseks on:

 • rehabilitatsiooniprogramm,
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamise tulemusena koostatud tegevuskava,
 • rehabilitatsiooniplaan.

Abivajajal tuleb pöördub teenuseosutaja poole 60 päeva jooksul arvates tasu maksmisekohustuse ülevõtmise otsuse või järjekorra saabumise teatavaks tegemisest. Järjekorda peab sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsess

 • Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele (rehabilitatsiooniprogrammi, SKA tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel) kuni kahe aasta jooksul.
 • Teenuseosutaja osutab rehabilitatsiooniteenuseid ja vajadusel korraldab, et inimene saaks kõik talle vajalikud rehabilitatsiooniteenused ühe teenuseosutaja juures.
 • Teenuse raames hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenusega kaasnev täiendav kulu lisateenuste eest
Majutuse lisatasu rehabilitatsiooniteenusel viibimise ajal: toitlustuse lisatasu on 40 eurot viie päeva peale kokku.
Lisateenusena massaaž – 20 eurot (30 min).

 

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu vaja tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab Teid ette tööeluks;
 • toetab Teie tööleasumist või töötamist.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni vaja­dust hindab ja teenusele suunab töö­tu­kassa.

Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 2500 eurot aastas. Siit leiate töötukassa tööalase rehabilitatsiooniteenuse HINNAKIRJA (hinnad sisaldavad käibemaksu).

Tööalasele rehabilitatsioonile registreerimine
Tööalast rehabilitatsiooni puudutavate küsimuste korral või teenusele registreerimiseks helistage telefonil 639 0420 või 639 0409 (tööpäeviti 09.00–16.00) või kirjutage merje.servet@regionaalhaigla.ee

Meie mees­konda kuu­lu­vad spet­sia­lis­tid:

 • füsio­te­ra­peut
 • tege­vus­te­ra­peut
 • taas­tus­ra­vi­arst
 • psühholoog
 • vajadusel psühhiaater
 • logo­peed/eri­pe­da­goog
 • loovterapeut
 • sot­siaal­töö­taja
 • õde

Rehabilitatsiooniteenust osutame taastusravi keskuses, tutvuge meie keskusega lähemalt siin.

 

ISTE projekt, logo

 

 

 

 

 

Oleme Tallinna linna koostööpartner ISTE projektis: www.tallinn.ee/et/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses