Patsiendi meelespea

Patsiendi meelespea haiglasse tulles

 • Kaasa palume võtta:  
 • hügieenitarbed 
 • õppevahendid (v.a vaheaegadel) 
 • vahetusriided ja sisejalatsid (haiglas viibivad lapsed oma riietega) 
 • lemmikmänguasi 
 •  
 • Toitlustamine toimub neli korda päevas. 
 • Ravi on lastele tasuta. 

Laste külastamine 

Osakonnas viibivaid lapsi saavad külastada vaid täiskasvanud lähedased.
Külastusaeg on E–R 16–19 ja L–P 10–19.
Osakonna telefon 617 2521. Palume helistada ainult VII osakonnas hetkel ravil viibivate patsientidega seotud küsimuste korral.

Laste ja noorukite osakond (VII osakond)

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas ehk VII osakonnas ravime lapsi ja noorukeid 12. kuni 17. eluaastani.
Laste ja noorukite osakond avati juba 1967. aastal, olles esimene laste psüühikahäirete diagnostika ja raviga tegelev statsionaarne osakond Eestis.  

Osakonna töökorraldus 

Meie teeninduspiirkonnaks on kogu Põhja-Eesti ning statsionaarset abi anname ka suurele osale Lääne- ja Ida-Virumaa, Läänemaa ja saarte abivajajatele. Osakond on kujunenud õppebaasiks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentidele, Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning sotsiaaltöö üliõpilastele. 
 

Üldine info:
 • osakonnas on 15 voodikohta
 • ravime lapsi ja noorukeid vanuses 12-17
 • ööpäevaringse uuringute ja ravi kestvus on keskmiselt 14-21 päeva
 • võimalus käia päevastatsionaarsel uuringutel ja ravil argipäeviti, ajavahemikus kell 8.00-18.00
 • koolipäevadel toimuvad eesti ja vene keeles individuaalsed tunnid haiglakoolis
 • toitlustamine toimub neli korda päevas
 • uuringud ja ravi on lastele/ noorukitele tasuta
 • haiglas viibivad lapsed /noorukid võivad kanda oma riideid
 • lapsevanemaid koos lastega ei hospitaliseerita

Näidustused haiglaraviks:

 • meeleolumuutused
 • suitsiidioht, ennast ja/või teisi kahjustav käitumine
 • ärevus, erinevad hirmud
 • õpiraskused
 • suhtlemisraskused nii eakaaslastega kui ka pereliikmetega
 • psühhootilised sümptomid
 • igapäevast toimetulekut pärssiv sotsiaalne isoleerumine
 • autismispektrihäirega kaasnevad kohanemisraskused ja käitumisprobleemid
 • kui senine ambulatoorne ravi osutub ebapiisavaks ja/või - efektiivseks

Kes lapse/noorega tegelevad?

 • laste-ja noorukite psühhiaater
 • kliiniline psühholoog
 • vajadusel  kliiniline logopeed
 • õde
 • hooldaja
 • pereterapeut
 • loovterapeut
 • sotsiaaltöötaja

NB! Kõik lapse/noorukiga tegelevad töötajad on sõlminud konfidentsiaalsuslepingu, mille alusel patsiendi isikuandmed ei ole levitatavad kolmandate isikute kätte ilma vastava nõusolekuta.

Kasutatavad uurimismeetodid
 • intervjuu lapsevanemaga/ hooldajaga lapse/ nooruki varasema arengu ja praeguse probleemi kujunemise täpsustamiseks
 • küsimustikud lapsevanemale/ hooldajale lapse/ nooruki  käitumise ja oskuste hindamiseks
 • küsimustikud lapsele/ noorukile enda meeleolu ja lähisuhete hindamiseks 
 • psühholoogi uuringud vaimse ja psühholoogilise arengu hindamiseks 
 • kõne ja keele arengu hindamine
 • lapse/ nooruki suhtlemisoskuse ja käitumise vaatlusandmed osakonnas viibitud aja jooksul
 • vajadusel uuringud lapse/ nooruki kehalise tervise hindamiseks (EEG, MRT jm)

Vajaduse korral teeme uuringuid lapse kehalise tervise hindamiseks ning konsulteerime teiste erialaarstidega.
Lapse arengu ja igapäevaeluga seotud toimetuleku (edasijõudmine õppetöös, suhtlemisoskused eakaaslaste ja perekonda mittekuuluvate täiskasvanutega) hindamisel on lisaks vanematelt saadud andmetele oluline osa lasteaia- või koolipoolsel kokkuvõttel lapse kohta, seetõttu palume vanematel last uuringutele tuues kaasa võtta tema iseloomustus lasteaiast või koolist. 
Osakonnas töötame meeskonnatöö põhimõttel, st iga patsiendi diagnostika ja ravi arutatakse läbi ravimeeskonna koosolekutel. Ravis on võrdväärse olulisusega nii psüühikahäire alane nõustamine, psühhoteraapia kui ka medikamentoosne ravi. Psüühikahäire alane nõustamine on mõeldud lapsele ja tema perekonnale ning vajaduse korral ja perekonna nõusolekul ka koolipersonalile (nt patsiendi klassijuhataja, koolipsühholoog) ja elukohajärgsele lastekaitsespetsialistile. 
Kohtumistel arutatakse, kuidas psüühikahäire mõjutab arengut ja igapäevaeluga toimetulekut, kuidas pereliikmed saaksid oma last kõige paremini aidata ning millised on täiendavad abivõimalused lapsele ja perekonnale haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi poolt.  

Raviprotsessi kuuluvad:
 • psüühikahäire alane nõustamine
 • psühhoteraapia (pereteraapia, kognitiiv-käitumuslik teraapia, loovteraapiad)
 • vajadusel logopeedi konsultatsioon
 • medikamentoosne ravi

Perekondlik psühhoteraapia 

Psühhoteraapias on põhirõhk perekonna psühhoteraapial, mis aitab perekonnal leida uusi suhtlemis- ja tegutsemisviise, arvestades lapse psüühikahäire iseärasusi. Noorukite puhul kasutame individuaalset psühhoteraapiat, eeskätt kognitiiv-käitumuslikku psühhoteraapiat. Medikamentoosse ravi põhimõtetes järgime Euroopas kehtivaid ravistandardeid ning medikamentoosne ravi toimub alati koos psühhosotsiaalse raviga (vanemate nõustamine ja toetamine, sobiva õppetöökorralduse rakendamine). 
Uuringute aeg haiglas on keskmiselt kaks nädalat, seda aega on võimalik lühendada või pikendada vastavalt patsiendi seisundi paranemisele. Lisaks ööpäevaringsele ravil viibimisele on võimalik rakendada ka päevastatsionaarset ravi, mil laps viibib haiglas kella 8–18. Osakonnas viibides kohtub laps individuaalselt erinevate spetsialistidega uuringuteks, psüühilise seisundi hindamiseks ja raviks. Oluline osa on individuaalsel ja pereteraapial, kognitiiv-käitumuslikul psühhoteraapial, psühhodünaamilisel ning grupi loovteraapia seanssidel. Need aitavad lapsel paremini kohaneda ning arendada oma mõtete ja tunnete väljendamise oskust.  

Meie koostööpartnerid:

 • Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskus
 • Laste ja noorukite vaimse tervise kabinetid Eestis
 • Perearstid ja eriarstid
 • Koolid
 • Rajaleidja
 • Lastekaitsetöötajad
 • Vajadusel politsei

Lisainfo vaimse tervise probleemide ja eneseabivõimaluste kohta 

https://intra.tai.ee//images/prints/documents/140265728322_Vaimne_tervis_vaartus_meie_jaoks.pdf

www.peaasi.ee;

http://terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis

 

Projekt Piirkondlike laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine