Õendus

Regionaalhaigla õendusabi iseloomustab kolm olulist märksõna: kvaliteetne, patsiendisõbralik ning tõenduspõhine.

Regionaalhaiglas töötab 1370 õde ja radioloogiatehnikut, 100 laboranti ja 820 hooldajat, abilist ning parameedikut. Seega tegeleb meie haiglas õendusabiga kokku 2290 töötajat, mis moodustab ca 65% kogu haigla personalist.

Regionaalhaigla on kõrgtehnoloogiline ja väga kõrge tööintensiivsusega tervishoiuasutus, kus osutatakse spetsiifilist eriarstiabi. Siit tuleneb  vajadus hästi koolitatud õenduspersonali järele. Haiglas töötab tõhus koolituskeskus, kus toimuvad täienduskursused, mis toetavad õendustöötajate kutsealast ja isiklikku arengut. Koolitusprogrammide koostamisel lähtutakse kaasaegse tervishoiu praktilistest vajadustest ja teemade aktuaalsusest. Tugineme oma koolitustel tõenduspõhistele teadmistele ja pikaajalisele kogemusele. Pidev enesetäiendamine aitab personalil saavutada erialast kompetentsi ning seda säilitada ka edaspidi, väga oluline on töötaja terviklik ning mitmekülgne areng.

Haiglas on kehtestatud õdede kompetentsimudelid ning toimub nende regulaarne uuendamine.

Kompetentsimudel on kasutusel õdede hindamisel arenguvestlustel. Personaalsele arengule aitab kaasa õdede endi ja juhtide poolne üld- ja erikompetentside hindamine. Lisaks koolitustel osalemisele on paljud õendusabi töötajad ise koolitajad. Koolitused ei toimu ainult klassiruumides vaid ka töökohtadel.  Kokkuleppe alusel on võimalik tulla praktilisele väljaõppele meie haigla erinevatesse osakondadesse. Samuti korraldatakse simulatsioonõpet, väga populaarsed on koostöö-õppused päästjate ja politseiga.

Praktikabaas

Regionaalhaigla on praktikabaasiks Tervishoiu Kõrgkoolide üliõpilastele. Õed ise loovad tervisliku praktika ja töökeskkonna, kindlustades parima tervikliku õenduse: panustades kliinilisse arendustegevusse, interdistsiplinaarsesse koostöösse ja patsientide, nende lähedaste ja oma kutseala toetamisse. Haiglas on olemas kõik tingimused õppe- ja teadustöö arenguks ning praktika läbiviimiseks. Õppeasutuse ja praktikakoha taotleja kontaktisikuks meie haiglas on praktika koordinaator. Praktikat alustavatele tudengitele toimuvad kliinikutes sissejuhatavad juhendamised, seejärel alustatakse praktikat juba konkreetses osakonnas juhendaja valvsa pilgu all. Aastatega on praktika maht kasvanud 60 000-lt 130 000 praktikatunnile.  Alates kolmandast õppeaastast on üliõpilastel võimalus asuda tööle osakonda abiõdedena.

Oleme oma tegevuses professionaalsed ja vastutustundlikud. Uute õendustöötajate meeskonda "sulandamiseks" rakendatakse 4-kuulist adaptatsiooniperioodi. Sel perioodil töötavad abiõed ja uued õed koos kogenud mentoritega. Mentorid teavad oma  rolli tähtsust, oskavad püstitada tegevuse eesmärke, omavad vastutust töötajate juhendamisel ja arendamisel. Mentorite tegevus on suunatud töötaja tööalaste oskuste ja hoiakute arendamisele, aidates ületada noore kolleegi arengutakistusi ja toetades töötaja arengut.

Haigla õendusabi valdkonna arengut toetab õenduskvaliteedi komitee, mille koosseisu kuuluvad kõikide kliinikute õendustöötajatest esindajad. Komitee tegevuse eesmärgiks on oma tegevusega toetada kvaliteetset õendus- ja meditsiinitehnilist abi, infektsioonikontrolli alast tegevust ning optimaalset töökorraldust Regionaalhaiglas. Igaaastaselt koostatakse õenduskvaliteedi komitee juhendamisel mitukümmend juhendit ja patsiendi infovoldikut,- lehte. Haiglas toimub õenduskvaliteedi hindamine, mis põhineb väljatöötatud tõenduspõhistel kvaliteediindikaatoritel ja vastavatel jälgimissüsteemidel. Viiakse läbi osakondade sisekontrolle ja teostatakse õendusdokumentatsiooni auditeid.

Regionaalhaigla õed, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, füsioterapeudid on eriala liidrid, kuuluvad erialaühingute juhatustesse, esinevad konverentsidel suuliste- ja posterettekannetega. Paljud õendusvaldkonna töötajad on läbinud õde-spetsialisti koolituse, omavad magistrikraadi ning kaks õde õpivad doktorantuuris. Haigla on kindel rahvusvaheline koostööpartner õendusvaldkonna arendamisel. Igas kliinikus toimub aktiivne koostöö vähemalt ühe Euroopa haiglaga.

Haiglas on väljatöötatud õenduspersonali optimaalne motivatsioonisüsteem.

Motivatsioonisüsteem võimaldab organisatsioonile vajalike liikmete töölevärbamise, tööl hoidmise ja arengu tagades seeläbi organisatsioonile püstitatud eesmärkide  realiseerumise. Õendusmeeskonna ameti- ja tööjuhendid vastavad ametikoha eesmärkidele ning kirjeldavad, kajastavad tegevusi kooskõlas vastustuse ja õiguste regulatsiooniga. Õendustöötajaid on kombeks juba mitu aastat tunnustada maikuus Rahvusvahelise Õdede Päeva raames. Kliinikutes valitakse aasta parimad õendus- ja hooldustöötajad. Meeles peetakse ka staažikaid töötajaid.

Meie haigla õed osutavad õendusabi teenust ambulatoorsetele ja statsionaarsetele patsientidele. Patsiente väljaspool haiglat aitavad üle Põhja- ja Lääne-Eesti 11 õebrigaadi ning 3 mittemeedikutest esmaabibrigaadid Eesti väikesaartel. Haiglasse saabudes läbi erakorralises meditsiini osakonna teostavad õed patsientide triaaži.  Triaaž teostatakse kõikidele patsientidele kohe peale EMOsse saabumist. Triaaži teostamisel lähtutakse patsiendi üldseisundist, mida täiendavad kaebused ning eelnev tervislik seisund. Triaažiõde on varustatud vajalike meditsiinivahenditega patsiendi esmase ülevaatuse läbiviimiseks. Samuti on triaažiõel mobiiltelefon sidepidamiseks kiirabi ning ülejäänud EMO ning haigla valvepersonaliga. Vastavalt kiirabilt saabunud eelinformatsioonile kutsub triaažiõde kokku vajalikud valvemeeskonna liikmed, informeerib personali. Selleks, et arstid saaksid teha õigeid ravialaseid otsuseid tagavad radioloogiatehnikud ja bioanalüütikud uuringute ja analüüside teostuse kvaliteedi.

Õed osalevad patsientide ettevalmistamisel uuringuteks, protseduurideks, operatsioonideks, operatsiooniaegses jälgimises. Nad aitavad arste operatsiooni teostamisel ning jälgivad patsiente operatsioonijärgselt intensiivravi osakondades ja hilisemalt juba raviosakondades. Jälgivad patsiente ja teostavad igapäevaselt osakonnas õendusabi toiminguid ning nõustavad ja õpetavad patsiente ja nende lähedasi. Patsientide taastumisel on suur tähtsus meie füsioterapeutidel, kes võimlevad patsientidega ja õpetavad neid uues situatsioonis toime tulema.