Patsiendi õigused ja kohustused

Patsiendil on õigus:

 • saada vajalikku tervishoiuteenust vastavalt haigla võimalustele;
 • saada teavet oma terviseseisundi, haiguse, ravi ja prognoosi kohta eesti keeles; muukeelse patsiendina saada eelnimetatud teavet muus keeles, kui see on haigla poolt võimalik;
 • keelduda teabe vastuvõtmisest oma terviseseisundi kohta (täielik või osaline keeldumine);
 • aktiivselt osaleda iseenda ravi puudutavate otsuste tegemisel, olla kaasatud raviprotsessi, anda ravitoiminguteks nõusolek või keelduda sellest;
 • taotleda ja saada teisest arvamust teiselt eriarstilt esmase arvamuse andnud eriarsti saatekirja alusel;
 • saada õpetust oma haigusega toime tulemiseks, tervise hoidmiseks ja parendamiseks;
 • valida oma ravi ja hooldust puudutavate otsuste langetamisel esindajaks lähedane isik, keda patsient tutvustab oma raviarstile;
 • nõuda, et haigla hoiab tema terviseseisundit, ravi ja eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsena (välja arvatud juhtudel, kus haiglal on õigusaktidest tulenev teabe avaldamise kohustus);
 • teada temaga tegelevate arstide, õdede ja muu personali nimesid;
 • vajadusel kasutada tõlgi abi (tõlgi teenuse kulud kannab sel juhul patsient);
 • saada tasulist tervishoiuteenust ning selgitusi tasulise tervishoiuteenuse hinna kujunemise kohta;
 • piirata enda külastajate hulka;
 • esitada tekkinud rahulolematuse tõttu kaebusi või teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada nende kohta tagasisidet;
 • keelduda elustamisest konkreetse haigusjuhu raames;
 • pöörduda haigla tegevuse kohta hinnangu saamiseks riigiasutustesse (nt Terviseamet, Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, Andmekaitse Inspektsioon).

 

Patsiendil on kohustus:

 • saabuda õigeaegselt arsti vastuvõtule, uuringule, protseduurile ja haiglaravile;
 • teavitada meditsiinipersonali kõigist asjaoludest, mis võivad olla olulised või mõjutada terviseseisundit või tervishoiuteenuse osutamist (sh kroonilised haigused, nakkushaigused, kahjulikud harjumused jmt);
 • teavitada oma ravi ja oma isikut puudutavatest otsustest arsti/haiglat (nt teabe vajamine/sellest keeldumine, teabe väljastamise piiramine ja oma otsuste muutmine);
 • järgida kõiki patsientide käitumist reguleerivatest õigusaktidest (seadused, määrused, haiglasisesed korrad, sh haigla sisekord jmt) tulenevaid nõudeid;
 • tasuda tervishoiuteenuse eest ulatuses, mida ei tasu ravikindlustus või kolmas isik (visiiditasu, voodipäevatasu, omaosalus, Eesti Haigekassa poolt mittehüvitatava tervishoiuteenuse hind).