Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnak

Mustamäe meditsiinilinnaku tulevik

Regionaalhaigla soovib patsientidele pakkuda kõrgtasemelist ravikeskkonda. Mustamäe meditsiinilinnaku järjepidev arendamine võimaldab luua patsientidele veelgi parema ravikeskkonna, tõhustada organisatsiooni tööd ning pakkuda töötajatele paremaid olmetingimusi. 

Verekeskuse rekonstrueerimine

Septembris 2022. aastal sõlmisid Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja AS Megaron-E töövõtulepingu Ädala tänav 2 asuva verekeskuse hoone rekonstrueerimise 1. etapi töödeks.

Megaron-E teostab lepingu raames vajalikud lammutustööd, rajab hoonele uue katuse, uuendab ja soojustab välisfassaadi ning vahetab välja avatäited. Samuti kuulub töövõtu mahtu kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, mis tagavad hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Peale tööde lõppu on verekeskuse hoonel uus peasissepääs koos uute kõnniteede ja parklaga. 2023. aasta lõpuks on hoone esinduslik ja tagatud on tänapäevased tingimused doonorite vastuvõtuks ja teenindamiseks. 1. etapi ehitustööde lepingu maksumus on ligikaudu 7,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Teise etapi tööd kõrgematel korrusel, mis on mõeldud laboritele ja tootmisele, teostatakse täiendava rahastuse olemasolul 2024-2025 aastail.

verekeskus_regionaalhaigla.jpg

 

 

Uus psühhiaatriakliiniku hoone

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on väljastanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku uue hoone ehitamiseks vajalikud ehitusload. Praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus on plaanitud kolida Mustamäe meditsiinilinnakusse. 


psühhiaatriakliiniku hoone
Psühhiaatriakliiniku uut asukohta analüüsiti põhjalikult. Läbi viidud analüüs psühhiaatriakliiniku võimalike tulevikuasukohtade üle ambulatoorse ja statsionaarse psühhiaatrilise abi osutamiseks näitas parima valikuna Mustamäe meditsiinilinnakut. Paiknemine meditsiinilinnakus tagab patsientidele mugava ligipääsu raviteenusele ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika läheduse.

Patsientidele mugav ligipääs ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika lähedus.

Asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata, samuti väheneb toidu ja patsientide transpordikulu. Samuti on patsientidel soov mitte eristuda – seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus. Uus psühhiaatriakliinik projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule. 

Hoone projekteeritakse täielikult mudelprojekteerimise (BIM – Building Information Modelling) tehnoloogiat ja metoodikat kasutades üheaegselt Big Room protsessijuhtimise kontseptsiooni juurutades, kus tellija ja projekteerija insenerid suhtlevad projekti kestel läbivalt ühes inforuumis. Psühhiaatriakliiniku eskiisprojekti esitlus kliinilise personali esindajatele toimus Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuse laboris ehk BIM Cave-is kavandatavas hoones virtuaalselt tehiskeskkonnas ringi jalutades. 

Erilist rõhku soovib Regionaalhaigla panna psühhiaatriakliiniku sisearhitektuurse lahenduse kavandamisel just patsiendikeskse ja kodusema ravikeskkonna loomisele ning seeläbi ravitulemuste tõstmisele. 
  

 

Y-korpus annab vähiravile uued võimalused             

Regionaalhaigla Y-korpus avati 6. märtsil.

y-korpus
Projekti tulemusena alustas Y-korpuses tööd patoloogiakeskus ning haigla plaanilise ravitööga tegelevad kõrgendatud keskkonnatehnilisi lahendusi vajavad päevaravi ja statsionaarsed osakonnad (sh onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi palatiosakond ja hematoloogia palatiosakond; nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja nefroloogia palatiosakond jt).

Regionaalhaigla alustas 2020 aasta suvel palatikorpuse liftide rekonstrueerimistöödega ning 2021 aasta suvel palatikorpuse a-tiiva osakondade rekonstrueerimistöödega. 

PERH-vaade.JPG
Tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult 5 osakonda ja rajatakse tänapäevased isolaatorpalatid kõigil a-tiiva statsionaarse ravitöö korrustel, rekonstrueeritakse kõik olulisemad hoone tehnosüsteemid ja viimased vanad liftišahtid koos liftidega, lisatakse tsentraalne jahutus, ehitatakse ruumideks täna aktiivsest kasutusest maas olevad rõdud ja parendatakse korpuse toimepidevuse tagamise süsteeme. Eelpool nimetatud rekonstrueerimistööd kestavad esialgsete plaanide kohaselt kuni aastani 2023 ja töid tuleb teostada toimiva haigla tingimustes etapiviisiliselt. Ehitustöid teostavad AS Merko Ehitus Eesti ja paljud haigla ehitustööde raamlepingute partnerid.

Mustamäe meditsiinilinnaku palatiosakondi on alates 1990-aastate algusest osade kaupa renoveeritud. Komplekssemad renoveerimistöid tehti 2008. aastast peale palatikorpuse etapilise rekonstrueerimisprojekti valmimist, mis on tänaseks mõnevõrra vananenud. Praeguseks on rekonstrueeritud B-korpuse fassaad, vahetatud välisavatäited ning remonditud osakondade pindasid.

 

Regionaalhaigla on Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühma liige

2019. aastast alates on Regionaalhaigla Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2017. aastal loodud suuremate riigiettevõtete ehitus- ja kinnisvaravaldkonna juhte koondava Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühma liige. Töörühma eesmärgiks on anda läbi riigisektori BIM metoodikal tuginevate hangete eeskuju erasektorile ning areneda üheskoos riigiametite valdkonnajuhtidena targemateks ja teadlikumateks tellijateks.

BIM tähendab tarka mudelit ehitatavast hoonest või selle mudeli loomise protsessi. Lihtsustatult öeldes on tegu ehitise või rajatise kolmemõõtmelise mudeliga mille iga detaili juures on piisavalt infot selle edasi kavandamise, ehitamise või haldamise tarvis olenevalt mudeli detailsusastmest. BIM modelleerimise tarkvarad on avaliku sektori eestvedamisel asendamas täna veel valdavalt kasutusel olevat 2D joonestamise, ehitamise ja haldamise tarkvarasid. BIM eesmärgiks on ressursside kokkuhoid läbi korralikult projekteeritud ühtse tervikuna toimiva ehitise, kus projektide kokkusobivus tagab ka häireteta ehitushanked, ehitamise koos teostusmudeli koostamisega ja hilisema haldamise: 3D visualiseerimine, projektlahenduste vastuolude välistamine, ehitusmahtude detailiseerimine, ehitamine, haldamine ja edaspidise hooldamise optimeerimine. Tegu on sisuliselt pikalt oodatud innovatsiooniga ehitussektoris.

Avalik sektor tellib Eestis 25% kogu ehituse mahust, sealjuures oleme BIM-i ehk digitaalse mudelprojekteerimise kasutajana ehitussektori arengu suunaja ja BIM deklaratsiooni eesmärk ongi juurutada avaliku sektori tellijate seas BIM-i kõigis ehitise elukaare etappides.

Avaliku Sektori Tellijate BIM töörühm on 2017. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi poolt loodud e-ehituse töörühm, mis koondab suuremate riigiettevõtete ehitus- ja kinnisvara valdkonna juhte, et koostöös digiehituse alused korrastada, käima lükata ühtse klassifikatsioonisüsteemi väljatöötamine koos Põhjamaadega, korrastada juhendid, standardid, check-listid ja muu järjepidevaks arenguks vajalik alusbaas kuni ühtse Eesti riigi e-ehituse platvormi loomiseni. Eesmärgiks on läbi riigisektori BIM metoodikal tuginevate hangete anda eeskuju erasektorile ning areneda üheskoos riigiametite valdkonnajuhtidena targemateks ja teadlikumateks tellijateks.