Psühhiaatriakliiniku akuutosakond (V osakond)

Psühhiaatriakliiniku V osakond on kliiniku statsionaarse ravi kese.

dr Katrin Eino
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku V osakonna juhataja

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku V osakond ehk akuutosakond koosneb vastuvõtukompleksist ning meeste ja naiste 15 voodikohaga akuutravipalatitest. Osakonnas töötab viis psühhiaatrit, 20 meditsiiniõde, 39 hooldajat, sekretär, tegelusjuhendajad ja turvatöötajd. 

Osakonna vastuvõtublokis töötavad ööpäev ringi valveõde ja valvearst. Valveõde viib läbi triaaži omaalgatuslikult osakonda pöördunud isikute abivajaduse erakorralisuse hindamiseks. Erakorralise abi näidustuse puudumisel edastab valveõde vastavalt pöörduja abivajadusele soovituse perearsti vastuvõtule pöördumiseks või teabe psühhiaatriaõe ambulatoorse vastuvõtu võimaluse kohta psühhiaatriakliiniku polikliinikus.

Valvearst annab erakorralist abi kiirabikorras, arsti suunamiskirjaga ja triaaži läbiviinud õe poolt erakorralist abi vajavateks hinnatud (reeglina ägeda psühhoosi ja kõrge suitsiidiriskiga) patsientidele. Samuti vastutab valvearst töövälisel ajal kogu kliinikus ravil viibivate patsientide tervisliku seisundi ja turvalisuse eest ja annab telefoni teel konsultatiivset abi kiirabitöötajatele ja teiste haiglate valvearstidele. Valvearsti tööülesannetesse ei kuulu telefonikonsultatsioonid patsientidele ja  informatsiooni edastamine patsientide lähedastele.                                                                                                                                                                Valvearst annab patsiendile selgitusi tema seisundi ja ravivõimaluste kohta. Kui haiglaravi on näidustatud, tutvub patsient ravilepingu tingimustega ja allkirjastab ravinõusoleku, misjärel ta suunatakse edasiseks raviks temale seisundi poolest sobivasse osakonda.

Erakorraliselt haiglasse saabunud patsiendi vaatab läbi valvearst, kes hindab patsiendi psüühilist seisundit ja haiglaravivajadust

Sageli toimetatakse psühhiaatriakliiniku valvetuppa patsiente, kes oma tervisliku seisundi tõttu pole suutelised neil esinevaid häireid ja ravivajadust mõistma, kuid ohustavad haiguslikest elamustest põhjustatud ebakohase käitumise tõttu iseenda või ümbritsevate elu ja turvalisust. Sellises seisundis on üldjuhul skisofreeniast, raskest meeleoluhäirest, aju orgaanilisest kahjustusest või intoksikatsioonist põhjustatud ägeda psühhoosiga patsiendid, aga ka sellised patsiendid, kes vähese vaimse võimekuse (vaimne alaareng, dementsus) tõttu ei ole suutelised vajalikke otsuseid ise vastu võtma.

Patsientidele tutvustatakse ravivõimalusi, kuid neist keeldumisel on valvearstil õigus psühhiaatrilise abi seaduse §-s 11 märgitud asjaolude esinemisel võtta vastu otsus patsiendi hospitaliseerimiseks tema tahtest olenemata. Ühtlasi tutvustab valvearst patsiendile tema õigusi otsuse vaidlustamisel ja teavitab patsiendi nimetatud usaldusisikut tema paigutamisest haiglaravile. Ägeda psühhootilise rahutuse, suitsiidohu või raske kehalise seisundi tõttu pidevat jälgimist vajavad patsiendid paigutatakse üldjuhul ravile V osakonnas asuvatesse akuutravipalatitesse. 

Raviprotseduurid akuutravipalatites 

Nii meeste kui ka naiste akuutravipalatites on 15 voodikohta. Osakonnas viibides tehakse patsientidele põhjalikud terviseuuringud (analüüsid, EKG, aju- ja vajaduse korral teiste elundite visualiseerivad või endoskoopilised uuringud), diagnoosi täpsustamisel on võimalik kasutada sisearsti, neuroloogi jt eriarstide konsultatiivset abi. Psühhiaater hindab igakülgselt patsiendi psüühilist seisundit, püstitab diagnoosi ja määrab ravi.

Ravimeetodite valikul arvestatakse võimaluse korral patsiendi eelistustega. 

Raviks kasutatakse erinevaid tänapäevaseid psühhiaatrilisi ravimeid, mida patsiendi seisundist lähtuvalt manustatakse kas suukaudselt või süstituna. Ohutu ja efektiivne ravimeetod raske depressiooni, väljendunud rahutus- või pidurdusseisundite korral on elekterimpulssravi. Raviprotseduurid teostatakse kõigile seda ravimeetodit vajavatele patsientidele V osakonnas, kus asuvad selleks kohandatud ruumid ja väljaõppinud personal. Elekterimpulssraviga alustamise ees teavitatakse patsienti ravi olemusest, oodatavast tulemusest ja vajalikest toitumispiirangutest, seejärel allkirjastab patsient raviks vajaliku nõusoleku.

Akuutravipalatites viibivaid patsiente jälgib meditsiinipersonal pidevalt. Personal jagab ravimeid, jälgib tervislikku seisundit, suunab ja abistab patsiente hügieenitoimingutel, aktiveerib neid jõukohaste füüsiliste harjutuste ja tegelusega. Patsientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks viibib nii meeste- kui ka naistepalatites pidevalt turvatöötaja.

Tahtest olenematul psühhiaatrilisel ravil viibivate patsientide õiguste tagamiseks toimuvad V osakonnas korrapäraselt kolmel korral nädalas Harju Maakohtu väljasõiduistungid. Istungite käigus kuulab kohtunik patsiendi ära ja hindab tahtest olenematu ravi rakendamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Patsiendi põhiseaduslike õiguste kaitseks määrab riik advokaadi. Kohtumäärusega väljastatakse luba või keeldumine tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi rakendamiseks haiglatingimustes.

Kui äge psühhootiline rahutus ja suitsiidoht ravi tulemusena mööduvad (tavaliselt viibivad patsiendid akuutravipalatites lühikest aega), jätkab enamik patsientidest ravi psühhiaatriakliiniku teistes osakondades või ambulatoorselt. Koostöövalmiduse paranedes allkirjastab patsient ravinõusoleku ja tahtest olenematu ravi lõpetatakse. 

Patsientide külastamine

  • Esmaspäevast pühapäevani kell 16.00-19.00