Kvaliteedijuhtimine Regionaalhaiglas

Kvaliteeti tervishoius on korduvalt püütud defineerida, alates Maailma Terviseorganisatsioonist kuni Euroopa Komisjonini. Ent kvaliteedi defineerimine ei ole lihtne. Millegi kvaliteet on lihtsalt selle omadus. Organisatsioon peab ise ütlema, milliseid omadusi (e millist kvaliteeti) ta enda juures soovib edendada. Regionaalhaigla kvaliteedi edendamisega soovime tagada, et meie haigla oleks koht, kuhu oleme igal ajal valmis oma lähedasi tooma.

Millist kvaliteeti soovime Regionaalhaiglas näha?

Regionaalhaigla kvaliteedi põhisuunad määrab Regionaalhaigla arengukava. Arengukavast võib tuvastada kuus põhiomadust, mille nimel tegutseme. Me soovime, et meie pakutav teenus oleks patsiendikeskne, ohutu, efektiivne ja integreeritud ning meie organisatsioon kestlik ja töötajasõbralik.

patsiendikeskne.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas Regionaalhaigla kvaliteeti juhitakse?

Regionaalhaigla kvaliteediteenistuses ning Regionaalhaiglas tervikuna on arvukalt tegevusi, mis aitavad tagada soovitud kvaliteeti. Laias laastus võib need liigitada kolme põhitegevuse alla: planeerimine, parendamine ja kontrollimine.

Planeerimise käigus hindame, mida meie kliendid (patsiendid, töötajad jt) vajavad, ning loome plaani, et seda pakkuda. Planeerimise alla kuuluvad arengukava koostamine ja ülevaatamine, iga-aastase tegevusplaani koostamine ning regulaarne tagasiside kogumine meie patsientidelt ja töötajatelt.

Parendamise käigus võtame ette tegevusi, mis aitavad meie kvaliteeti tõsta planeeritud tasemele, ning arendame pädevusi nende tegevuste läbiviimiseks organisatsiooni igal tasandil. Parendamise alla kuuluvad nii erinevad kvaliteeti tõstvad parendusprojektid kui ka oskuste ja teadmiste arendamine taoliste projektide läbiviimiseks.

Seejuures me regulaarselt kontrollime, et meie tegevus vastaks soovitud tasemele. Kontrollimise eelduseks on soovitud kvaliteeti iseloomustavad indikaatorid ning aruandlussüsteem, mis võimaldab organisatsiooni igal tasandil hinnata meie tulemusi ning tuvastada parenduskohti. Ühtlaselt hea tulemuse tagamiseks on oluline meie tööd standardiseerida. Kontrollimise juurde kuuluvad regulaarsed ravikvaliteediindikaatorite ülevaatused, ravijuhtude arutelud ja auditeerimine, ent ka näiteks standardiseeritud kontroll-loendite kehtestamine. Tuntuim näide viimasest on kirurgilise ohutuse kontrollkaart, mis on ülemaailmselt tõstnud kirurgiliste protseduuride ohutust.

Pilt1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes juhib Regionaalhaigla kvaliteeti?

Oluline on rõhutada, et Regionaalhaigla kvaliteeti ei juhi ükski teenistus üksi. Regionaalhaigla kvaliteeti juhitakse erinevate sidusrühmade vahelises koostöös. Kvaliteedijuhtimises on oma roll nii patsientidel, eesliinitöötajatel, kvaliteeditöötajatel, juhtkonnal kui ka Regionaalhaigla nõukogul. Igaüks eelnevalt nimetatutest vastutab kvaliteedi eest. Kvaliteediedendamine on meeskonnatöö.

Õppiva organisatsiooni kultuur

Selleks, et võiksime kvaliteeti juhtida läbi kogu organisatsiooni, on tarvis tagada sobilik kultuur koos arenemiseks. Kvaliteedimaailmas on seda kutsutud ka õppiva organisatsiooni kultuuriks, sest see soodustab meie pidevat arengut. Õppiva organisatsiooni kultuuri iseloomustab psühholoogiline turvalisus, usaldus, eesmärgipõhisus ja uuendusmeelsus.

Kestliku arengu teenistuse roll

Sarnaselt ülejäänud haiglaga on Regionaalhaiglal oma kvaliteedimeeskond. Regionaalhaiglas kuulub see kestliku arengu teenistuse alla. Kvaliteedimeeskonnal on oma roll kolmes kvaliteedijuhtimise põhitegevuses ning vastutus kanda õppiva organisatsiooni kultuuri. Lisaks on kogu teenistuse ülesanne edendada haiglaüleselt kolme põhitegevuse integreeritud läbiviimist ja õppiva organisatsiooni kultuuri väärtuste juurdumist.

Kvaliteediteenistuse põhiülesanded

Planeerimine

Parendamine

Kontrollimine

Regionaalhaigla arengukava kaasav koostamine, haldamine ja tulemuste mõõtmine

Haigla eesmärkide saavutamiseks vajalike parendusprojektide käivitamine või nende nõustamine

Kvaliteeti iseloomustavate andmestike koostamine nii haiglale kui ka riiklike ja rahvusvaheliste aruannete tarbeks

Sujuva ja läbipaistva protsessi loomine töö planeerimiseks kooskõlas arengukavaga

Valdkondlike, nt infektsioonikontrolli, patsiendiohutuse jms ekspertteadmiste pakkumine haigla väljakutsete lahendamiseks

Kasutajasõbraliku aruandlussüsteemi arendamine töö hindamiseks igal organisatsiooni tasandil

Tagasisidesüsteemide arendamine patsientide ja töötajate vajaduste kaardistamiseks

Kvaliteediparendusoskuste arendamine ja -spetsialistide võrgustamine

Haigla kvaliteeti iseloomustavate indikaatorite arendamine

Tervishoiumaastiku muutuvate nõuete jt trendide seire

 

Auditite süsteemi arendamine, sh väliste kvaliteedistandardite juurutamine

 

 

Regulaarne järelevalvetegevus erinevates valdkondades, nt infektsioonide ennetamisel ja kontrollil, õenduses jms

 

 

Ravitööst õppimise edendamine, sh regulaarsed ravijuhtude arutelud ja nendest tulenevate parendusmeetmete seire

 

 

Töö ja informatsiooni standardiseerimine, sh juhendite, patsiendiõpetuste jt kvaliteedidokumentide kehtestamine

Õppiva organisatsiooni kultuuri edendamiseks viib Regionaalhaigla kvaliteedimeeskond läbi regulaarseid patsiendiohutuskultuuri uuringuid, teostab kommunikatsiooni Regionaalhaigla kanalites ning võrgustab ja võimestab Regionaalhaigla kvaliteedispetsialiste.

Kvaliteedimeeskond ei tegutse üksinda. Ka enamike põhiülesannete täitmist viime läbi koos teiste teenistuste ja kliiniliste üksustega. Sõltumata ülesandest peame oluliseks sõbralikku ja austavat koostööd, et sünniks käegakatsutav kasu meie töötajatele ja patsientidele.

Infektsioonitalitus

Regionaalhaigla kestliku arengu teenistuse koosseisus tegutseb 2002. aastast infektsioonitalitus (endise nimega infektsioonikontrolli talitus), mis lisaks teenistuse põhiülesannete täitmisele omab ka iseseisvaid ülesandeid haigla patsiendiohutuse tagamisel. Hospitaalinfektsioonid on tänapäeva meditsiinis oluline probleem. Infektsioonide tekkepõhjustena võib välja tuua langenud immuunsusega patsientide arvu kasvu, invasiivsete diagnostika- ja ravimeetodite kasutuselevõttu, antibiootikumide laialdase kasutuse ja sellest tuleneva mikroobide resistentsuse levikut. Talituse tegevuse põhieesmärgiks on vähendada hospitaalinfektsioonide tekkeriske ning luua seeläbi patsientidele ja töötajatele ohutum ravi- ja töökeskkond.

Igapäevased põhitegevused:

  • registreerida hospitaalinfektsioonid ja analüüsida andmeid
  • koostöös mikrobioloogia laboriga seirata resistentseid mikroobe ja puhanguid
  • kujundada antibiootikumipoliitikat, jälgida ja analüüsida antibiootikumide kasutust ning koostöös haiglaapteegiga nõustada antibakteriaalset ravi
  • töötada välja hügieeninõuded ja regulaarselt kontrollida nende täitmist
  • nõustada personali nakkuste leviku vältimiseks
  • koostöös tööohutuse talitusega registreerida lõike- ja torkevigastustega seotud kokkupuutejuhtumid
  • koostöös koolitustalitusega koolitada personali infektsioonikontrolli teemadel
  • konsulteerida teiste erialade arste infektsioonhaiguste suhtes

 

Artikleid:

Miks me räägime patsiendiohutusest:

https://www.regionaalhaigla.ee/et/miks-me-raagime-patsiendiohutusest 

Vaade Regionaalhaigla kvaliteedile aastal 2021 (lk 20-22):

https://issuu.com/regionaalhaiglaajakiri/docs/perh_02_2021_pages/1

Neli lihtsat õppetundi tervishoiukvaliteedist laiast maailmast:

https://www.regionaalhaigla.ee/et/neli-lihtsat-oppetundi-tervishoiukvaliteedist-laiast-maailmast

Patsiendiohutus nõuab järjepidevat tegutsemist:

https://www.regionaalhaigla.ee/et/patsiendiohutus-nouab-jarjepidevat-tegutsemist

Patsiendiohutuse pidev edendamine:

https://issuu.com/regionaalhaiglaajakiri/docs/perh_03_2021_pages/s/13918577

Kvaliteedisüsteem muudab tööelu lihtsamaks

https://issuu.com/regionaalhaiglaajakiri/docs/perh_03_2021_pages/s/13918576

Kiiritusravi kvaliteedisüsteem:

https://issuu.com/regionaalhaiglaajakiri/docs/perh_02_2021_pages/s/12117534

Priit Tohver

Kvaliteediteenistus

Priit Tohver

teenistuse juhataja

617 2470

Mait Altmets

Infektsioonitalitus

Mait Altmets

talituse juhataja

617 1472