Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni

Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni

09.11.2023

Septembri lõpus toimus Regionaalhaiglas koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga viis päeva kestev disainsprint. Neli tudengimeeskonda püüdsid nädala jooksul leida lahendusi haigla esitatud väljakutsetele: õdede roll operatsioonikeskuses, seksuaaltervise teadlikkuse tõstmine, kätehügieeni parendamine ning neurokirurgia patsientide privaatsuse tagamine. 

Alustuseks kaardistasid tudengid olemasolevad protsessid, seotud osapooled ning patsienditeekonnad. Osakondade külastamine, intervjuude ja vaatluste läbiviimine aitas meeskondadel saada olulist infot, mille alusel määrata täpsem teema fookus ning luua esialgsed lahendusideed. Koostöö tulemusel valmisid lahendusettepanekute esmased prototüübid, mida disainsprindi lõpul väljakutsete omanikele esitleti. 

Infektsioonikontrolli õe Teele Ruzitši sõnul andis disainsprint hea võimaluse tudengite abil kaardistada kätehügieeni hetkeseis ning tuvastada selles põhilised probleemkohad. “Tudengite kaasamine aitas meil sügavamalt mõista meie töötajate vajadusi ning avastada uusi lähenemisviise haigla kätehügieeni parendamiseks. Disainprotsessi käigus mõistsime, et probleemi olemus seisnes tegelikkuses milleski muus, kui esialgu olime eeldanud, mistõttu suutsime avastada seni märkamata jäänud võimalusi ja väljakutseid,” selgitas Ruzitš. 

Kõik neli probleemipüstituse omanikku jätkavad ideede edasi arendamise ja elluviimisega. Koostöös kestliku arengu teenistuse innovatsioonispetsialisti ja teenusedisaineriga on kindlaks määratud prioriteetsed lahendused ning kokku lepitud järgmistes sammudes. 

Operatsioonikeskuse töötajate heaolu ja uute õdede värbamine

Regionaalhaigla operatsioonikeskus soovis tudengite kaasabil leida ideid teadlikkuse tõstmiseks operatsiooniõe positsioonist, uute õdede värbamiseks ning olemasolevate töötajate heaolu suurendamiseks. Disainsprindi jooksul külastasid tudengid operatsioonikeskust ning said võimaluse jälgida kõrvalt südameoperatsiooni läbiviimist, et paremini mõista õdede töökorraldust ning nende rolli keskuses. Lahendusideed hõlmasid näiteks virtuaalreaalsuse seadmete kasutamist operatsioonikeskuse töö simuleerimiseks avatud uste päeva üritusel ja temaatiliste infoloengute korraldamist erinevates kõrgkoolides. Lisaks tegi meeskond ettepanekuid keskuse kodulehe parendamiseks ja kohalolu suurendamiseks sotsiaalmeedias, et kajastada operatsioonikeskuse igapäeva ning jõuda seeläbi paremini potentsiaalse tulevase kolleegini. Olemasolevate töötajate toetamiseks pakuti välja mentorlusprogrammi ja digitaliseeritud õppematerjalide loomist,  regulaarset kompetentside hindamist ning spetsiifiliste oskuste arendamiseks mõeldud koolituste läbiviimist. Personali heaolu ja meeskonnavaimu tõstmiseks koostasid tudengid visuaalsed materjalid, mida on võimalik kasutada keskuse teadetetahvlil, et seada ühiseid eesmärke, tunnustada kolleege, anda tagasisidet ning teha üleskutseid koos aja veetmiseks. 

Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni
Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni

 

 

 

 

 

 

 

 

Suguhaiguste testimise teenuse arendamine

Naha- ja suguhaiguste polikliinik pakub esimesena Eestis ilma esmase eriarsti vastuvõtuta kiiret ja mugavat võimalust sugulisel teel levivate haiguste testimiseks. Tudengite eesmärgiks disainsprindil oli muuta pakutav teenus atraktiivsemaks ning teadvustada elanikkonda uuest testimise võimalusest. Meeskonnaliikmed läbisid ka ise testimisprotsessi, et koguda ideid teenuse täiustamiseks. Sihtgrupi intervjuudest selgus, et vajatakse eelkõige selgemat arusaama eesootavast protsessist ning testimisele järgnevatest sammudest. Ühe lahendusena soovitasid tudengid kodulehe uuendamist ja selgemate juhiste loomist, kasutades teenuse loogikast lähtuvaid alajaotusi ning visuaalset materjali, mis kujutaks kogu protsessi kolme lihtsa sammu abil. Lisaks leiti, et üldise info testimise järgsete sammude kohta võiks inimesele edastada lühisõnumi kaudu. 

Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni
Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kätehügieeni parendamine 
Infektsioonitalitus soovis disainsprindi käigus uurida haigla töötajate teadmisi kätehügieenist ja leida viise selle parendamiseks. Intervjuudest ja vaatlustest saadud sisendi põhjal lõid tudengid programmi “Bakteriball”, mis võimaldab mänguliste vahenditega tõsta teadlikkust kätehügieeni olulisusest ning aitab muuta käitumisharjumusi. Viiepäevane programm sisaldab teooriat ja praktilist osa, veebipõhist ja iseseisvat õpet ning koolituse lõpul teadmiste testimist ja enesehindamist. Selle eduka läbimise tõenduseks saab iga osaleja märgi. Programmi lõpus käsitletakse ka haigla üldist kätehügieeni olukorda ning arutletakse, millised puudujäägid kerkisid esile konkreetses osakonnas. Seejärel otsitakse ilmnenud murekohtade ja puudujääkide likvideerimiseks ka ühiselt lahendusi.

Privaatsus neurokirurgia osakonnas patsientidega vestlemisel 
Neurokirurgia osakonnas oli tudengite ülesandeks leida võimalusi ruumi tekitamiseks, kus saaks patsiendi või tema lähedastega privaatselt vestelda. Probleemipüstituse lõpplahendusena pakkus meeskond välja helikindla kontorikabiini kasutamist, kuhu mahuks mugavalt korraga istuma 3-4 inimest ning oleks võimalus kasutada ka arvutit. Samuti tuvastasid tudengid, et patsiendid vajaksid eraldatud ala, kus rahus lugeda või televiisorit vaadata. Selleks koostas meeskond näidismudeli, mis illustreeris potentsiaalseid disainlahendusi olemasoleva koosolekuruumi patsientidele sobivaks keskkonnaks muutmiseks. Lisaks ilmnes patsientidega vesteldes, et nad sooviksid selgemat infot haiglas kehtiva kodukorra osas. Sellest tulenevalt uuendasid tudengid patsiendi infolehte, lisades sinna selgitavaid pilte ja vähendades selle tekstiosa. 

Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni
Regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia ühine disainsprint: ideedest praktiliste muutusteni

Tihe koostöö Eesti Kunstiakadeemiaga on kestnud juba pea viis aastat ja kindlasti on tulemas tulevikus sarnaseid tudengiprojekte. Teenusdisaini projekte koordineerivad kestliku arengu teenistuse innovatsioonispetsialist Siiri Heinaru ja teenusedisainer Helen Staak.