WIFI kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

Teenust tohib kasutada ainult teenuse haldaja (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) poolt seatud tingimustega nõustudes.
Haldaja ei kohustu tagama teenuse kasutajatele tehnilist tuge.
Haldaja jätab endale õiguse blokeerida või katkestada kasutaja juurdepääs teenusele igal hetkel ilma etteteatamiseta.
Haldaja jätab endale õiguse muuta teenuse tingimusi mis tahes ajal ja kasutaja kohus on need endale selgeks teha.
Kasutaja ei tohi rikkuda teenust kasutades Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ega haldaja või teiste kasutajate õigusi.
Haldaja ei vastuta mingisuguse andmekao või kahju eest, mis võib tekkida teenust kasutades.
Haldaja ei vastuta kasutaja konfidentsiaalsuse või andmete turvalisuse eest.
Haldajal on õigus ühenduse kasutamist igal ajal jälgida viisil, mida haldaja peab vajalikuks.
Ühendust ning selle kaudu saadud infot tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
Ühenduse mittesihtotstarbelise või ebaseadusliku kasutamisega haldajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju on kasutaja kohustatud haldajale hüvitama.
Mittesihtotstarbelise või ebaseadusliku kasutamise avastamisel või sellekohase kahtluse tekkimisel on haldajal õigus netiühendus koheselt katkestada ning vajadusel toimunust õiguskaitseorganitele teatada.

TEENUSE KASUTAMINE JÄRGNEVATEKS TEGEVUSTEKS ON KEELATUD:

Rämpsposti levitamine.
Teiste privaatsuse rikkumine.
Intellektuaalomandi seaduse rikkumine.
Ebasündsate, vaenuõhutavate ja laimavate materjalide levitamine.
Pahavara levitamine.
Teenuse edasimüümine kolmandatele isikutele.