Joint Commission koolitus

Regionaalhaigla soovib saavutada rahvusvaheliselt tunnustatud taset kvaliteedis

22.05.2019

Esimese haiglana Eestis viis Regionaalhaigla koostöös Joint Commission International (JCI) konsultantidega läbi auditi haigla akrediteerimisvalmiduse kohta. Regionaalhaigla eesmärgiks on edendada kvaliteedijuhtimise võimekust, keskendudes eelkõige patsiendi heaolu, ohutuse ja ravikvaliteedi tõstmisele. Regionaalhaigla pikaajaliseks eesmärgiks on saavutada vastavus JCI rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele.

Maikuus viibisid Regionaalhaiglas Joint Commission International (JCI) esindajad, et läbi viia esialgne audit haigla akrediteerimisvalmiduse kohta. „JCI standardid sisaldavad 1100 mõõdikut, mida auditi raames vaadati,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving ja lisas: „Kõrgema etapi haiglana on meile väga oluline ennast võrrelda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardite osas sarnaste ravikeskustega maailmas.“

Haiglaülese auditi käigus kohtusid JCI esindajad intervjuudeks juhatuse, kliinikute juhatajate, raviarstide, õendusjuhtide, õdede ja  tugiteenuste töötajatega. Audit käsitles kogu haigla tegevust tänases õigusruumis, haigla juhtimist, haigla struktuure, ravitegevuse turvastandardeid, raviprotseduure ja dokumentatsiooni.  Auditi ringkäikude ja intervjuude tulemusel andsid JCI esindajad kahe viimase päeva jooksul 360-kraadi tagasisidet Regionaalhaigla ravi- ja tugitegevusest, millele lisati parendustegevuste soovitused kvaliteedi tõstmiseks. Regionaalhaigla meeskond näeb JCI külastust suurepärase õppimis- ja arenguvõimalusena.

Regionaalhaigla arendustegevuse ja kvaliteedivaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Terje Peetso sõnul toodi raportis välja peamised kitsaskohad. „Arenguruumi meil on ja seda nii kliinilisel poolel kui tugiteenustel nii eraldi kui korraga, et saavutada veelgi parem omavaheline koostöö,“ märkis Peetso. „Näiteks toodi välja tugiteenistuste roll osana patsiendi raviteekonnast. Samuti võiks olla süsteemsem kliinilise poole osalus taristuga seonduvas.“ Peetso lisas: „Ka ühel keskseimal teemal  – patsiendiohutus – tuleb teha mitu  konkreetset sammu tagamaks igakülgne turvalisus.  Näitena võiks siin tuua suhtluse patsiendi ja tema lähedastega. Meie õenduslugu küll käsitleb patsiendi ja sugulaste teavitamist ja juhendamist, aga seda alati ei täideta.“ Samas Peetso rõhutas, et mitmed muudatused ja arendustegevused on juba praegu haigla tööplaanis.  
Enne uuringu läbiviimist toimus Regionaalhaiglas 2-päevane koolitus, kus tutvustati, millised on haigla tegevustele kohalduvad kvaliteedinõuded ning kuidas uuringut läbi viiakse. Koolitusel osales 108 Regionaalhaigla töötajat (arstid, kliinikute ja keskuste juhid, õendusjuhid ja tugiteenistuste töötajad).

Regionaalhaigla kvaliteedijuhtimise projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme nr 12.1 “Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ meetme tegevusest 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“. Auditi käigus saadud ettepanekuid jagatakse ka Regionaalhaigla gruppi kuuluvatele haiglatele.

JCI (https://www.jointcommissioninternational.org/) on akrediteerinud rohkem kui 1000 tervishoiuteenust osutavat asutust kogu maailmas ning teeb koostööd rohkem kui 100 riigis haiglate, teaduskeskuste, ministeeriumite ja muude tervishoiuteenust pakkuvate ja korraldavate asutustega.