Yleispsykiatrian osasto (Osasto VIII)

Pohjois-Viron keskussairaalan yleispsykiatrian osastolla eli osastolla 8 hoidetaan ensipsykoosipotilaita, jotka ovat sairastuessaan yli 40-vuotiaita; psykoosin oireita käsittäviä sairauksia sairastavia potilaita, joiden sairastumisesta on kulunut yli kaksi vuotta (eivät ole enää ensipsykoosipotilaita), mutta jotka vaativat lisähoitoa osastolla; muistihäiriöisiä potilaita, joille on laadittava ensidiagnoosi.
Potilaiden psyykkisen tilan määrittämiseen ja arviointiin käytetään erilaisia näyttöön perustuvia psykologisia testejä sekä menetelmiä. Potilaiden hoidossa noudatetaan nykyaikaisen näyttöön perustuvan hoidon periaatteita.
Potilaat voivat viettää aikaansa vapaa-ajantiloissa, joissa voi katsella televisiota, lainata kirjoja, ja juosta juoksumatolla. Osastolla on 26 potilaspaikkaa ja huoneissa kahdesta neljään potilasta.

Hoito on tiimityötä

Potilaita hoidetaan osastolla tiimityön periaatteiden mukaisesti. Potilaan saapuessa osastolle, hänelle kootaan hoitavan lääkärin johdolla hoitotiimi, johon kuuluu hoitava lääkäri, oma hoitaja ja psykologi. Luovan toiminnan terapeutti ja toiminnanohjaaja voivat myös olla mukana tiimissä. Tarvittaessa ja potilaan suostumuksella mukaan otetaan myös potilaan perheenjäseniä. Hoidon aikana potilaan ja hoitotiimin välisissä tapaamisissa keskustellaan hoidosta, sairauteen sekä sairauden kanssa elämiseen liittyvistä asioista ja ongelmista. Hoitotiimiin kuuluu usean eri alan asiantuntijoita, jotka vastaavat hoidon suunnittelusta, toteuttamisesta sekä arvioinnista koko hoitojakson ajan.
Psyykkisten sairauksien hoidossa lääkehoidon ohella myös psykoterapialla on erittäin tärkeä tehtävä. Psykoterapia on perusteltua vähäisempien ja keskitason psyykkisten häiriöiden sekä käyttäytymishäiriöiden hoidossa, mutta sitä käytetään myös useiden somaattisten ja neurologisten sairauksien hoidossa, joissa psykologiset tekijät ovat todistettavasti vaikuttaneet potilaan sairastumiseen, sairauden jatkumiseen sekä hoitoon.

Keskussairaalan yleispsykiatrian osastolla on mahdollisuus saada yksilöllistä psykoterapiaa, ryhmäterapiaa, luovaa terapiaa ja toimintaterapiaa.

  • Yksilöllisessä psykoterapiassa käsitellään potilaan ajankohtaisia ongelmia sopivin psykoterapian menetelmin ja tekniikoin, ja tavoitteena on auttaa potilasta ymmärtämään omat tunteensa, käsityksensä ja käyttäytymisensä asianmukaisella tavalla ja siten parantaa arjessa selviytymistä.
  • Ryhmäterapiassa käsitellään potilaiden arjen ongelmia. Ryhmässä potilas saa tukea ryhmän muilta jäseniltä ja voi toisten potilaiden kokemuksen kautta oppia miten saman tyyppisten ongelman kanssa voi tulla toimeen. Ryhmässä potilas voi tuntea, että hän ei ole yksin oman sairautensa ja ongelmiensa kanssa.
  • Luova terapia on psykoterapeuttista toimintaa, jossa luovan toiminnan, kuten esimerkiksi taiteen ja musiikin avulla pyritään saavuttamaan terveet tavoitteet.
  • Toimintaterapiassa keskitytään potilaan toimintakykyyn. Toimintaterapiassa tavoitteena on arjen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kynnyksen madaltaminen. Psyykkiset häiriöt voivat aiheuttaa väliaikaista huomiokyvyn, muistin ja keskittymiskyvyn heikentymistä, toimintaterapialle ominaisia ovat sellaiset harjoitukset ja tehtävät, jotka auttavat nimenomaan parantamaan näitä toimintoja.


Muistihäiriöisille potilaille opetetaan erilaisten muistiapuvälineiden käyttöä.

Osastohoidon päättyessä potilas voi tarvittaessa jatkaa avohoidossa. Potilas voidaan tarvittaessa ohjata myös kuntoutukseen.

Yleisen psykiatrian osasto avattiin 2010. Osastolla työskentelee kaksi psykiatria, kaksi psykologia, seitsemän sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa, luovan toiminnan terapeutti, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Yleisen psykiatrian osasto toimii myös lääkäreiden, erikoistuvien lääkäreiden, sairaanhoitajien ja psykologien opetusosastona.

Sigrid Sädeme

Sigrid Sädeme

Yksikön ylihoitoja

617 2533