Neurologiayksikkö

Neurologiayksikön toiminta juontaa juurensa Mustamäen sairaalan neurokirurgian osastoihin. Kaksi neurologista osastoa aloittivat toimintansa osana neurologian klinikkaa 1. tammikuuta 1997. Näistä osastoista kehittyi Pohjois-Viron keskussairaalan perustamisen jälkeen sisätautiklinikan yhteydessä toimiva neurologiayksikkö. Neurologiayksikön perustamiseen vaikutti merkittävästi tunnettu ja karismaattinen Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurologian professori Rein Zupping.

Neurologian yksikkö käsittää

  • neurologisen osaston
  • neurofysiologian osaston
  • neurologian poliklinikan

Yksikkö diagnosoi ja hoitaa kaikkia neurologisia sairauksia, ja yksikössä on 36 potilaspaikkaa.

Osastohoidossa ovat yleensä polikliinistä tai suhteellisen nopeaa apua tarvitsevat potilaat, joista yli puolet on aivoveritulppapotilaita. 2012 yksikössä hoidettiin 1330 osastopotilasta, joista 896 oli aivoveritulppapotilaita. Yksiköllä on pitkäaikainen kokemus aivoveritulppapotilaiden hoidosta ja potilasmäärän mukaan yksikkö on Viron johtava neurologinen yksikkö.
Keskussairaalan neurologiayksikön käytössä on kaikki olennaiset diagnostiikka- ja hoitomenetelmät. Verisuonten trombolyysi on avainasemassa. Trombolyysipotilaiden tiedot lisätään kansainväliseen veritulppapotilaiden tietokantaan SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke). Tiivistä yhteistyötä tehdään myös kuntoutushoitoyksikön kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan sairaalan muiden lääkäreiden, röntgenlääkäreiden ja neurokirurgien kanssa.
Lisäksi yksikössä hoidetaan paljon epilepsiaa ja neurologisia infektioita sairastavia potilaita. Keskuksella on vuosikymmenten mittainen kokemus vakavasti sairaiden ja usein useiden eri alojen diagnosointia vaativien potilaiden hoidossa. Yksikkö vastaa myös ympärivuorokautisesta neurologisesta päivystyksestä.
Poliklinikalla vastaanottavat potilaita kaikki yksikön 13 neurologia. Kaksi neurologia, Viiu-Marika Rand ja Tiiu Retter, tekevät vastaavan hoitosuunnitelman mukaan (erityisesti erilaiset dystoniapotilaat) myös botuliinitoksiinipistoksia.
Neurofysiologinen osasto on toinen Viron kahdesta alan osaamiskeskuksesta. Osaston ylilääkärinä toimii erittäin kokenut Tea Lepik. Kokeneiden neurofysiologiaan erikoistuneiden lääkäreiden roolia ääreishermojärjestelmän ja lihassairauksien sekä epilepsian diagnostiikassa ei voi aliarvioida. Osastolla on käytössään kaksi ENMG-laitetta ja yksi EEG-laite, ja myös kvantitatiivisia sensorisia testauksia voidaan suorittaa.
Neurologien ohella yksikössä työskentelee 19 osaavaa sairaanhoitajaa ja 13 pätevää lähihoitajaa.
Yksikkö järjestää yhdessä koulutuspalvelun ja Tarton yliopistollisen sairaalan neurologian klinikan kanssa yhteisiä neurologisia koulutuksia hoitohenkilökunnalle. Yksikössä työskentelee myös kaksi neurologiasta väitöskirjaa valmistelevaa erikoislääkäriä, joiden toivomme tulevaisuudessa panostavan erityisesti alan tutkimustyöhön.

Pohjois-Viron keskussairaalalla on pitkäaikainen kokemus aivohalvauksien hoidossa, ja nykyään sairaalamme onkin koko Viron johtava neurologiayksikkö hoidattavan potilasmäärän perusteella

Andrus Kreis
neurologiayksikön ylilääkäri

Neurologiayksikkö

Liidia Tšumitšev

toimistosihteeri

617 1967

Andrus Kreis

Neurologiayksikkö

Andrus Kreis

yksikön ylilääkäri

617 1065

Neurologiayksikkö

Inge Ševtšenko

yksikön ylihoitaja

617 1980