Laatujärjestelmäyksikkö

Laatujärjestelmä on laadun varmistamisen perusta sairaalan tehokkaan johtamisen ja toiminnan varmistamisessa. Vahvistetut toimintatavat, ohjeet ja muut asiakirjat mahdollistavat sairaalan eri toimintojen yhdistämisen. Näin varmistetaan riskien hajauttaminen, virhearviointien vähentäminen ja tarvittaessa kaikkien toimintojen perusteellinen tarkastaminen jälkeenpäin.
Parempien hoitotulosten saavuttamiseksi Pohjois-Viron Lääketieteellisessä Keskuksessa  opastetaan sekä potilaita että heidän läheisiään. Potilaiden opastamisessa hyödynnetään pääasiassa erilaisia tähän tarkoitukseen laadittuja aineistoja, eli esitteitä ja tulosteita, joita jaetaan potilaille ja heidän läheisilleen. Kaikki aineistot ovat saatavissa myös sähköisessä muodossa sairaalan verkkosivuilla.
Edellä kuvatun varmistamiseksi laadunvarmistusyksikön yhteyteen perustettiin laatujärjestelmistä vastaava osasto vuonna 2008. Osaston tehtävänä on koordinoida ja kehittää organisaation yhtenäistä laatujohtamisjärjestelmää, mukaan lukien laatuasiakirjojen laadinnan ja potilaille suunnatun tiedottavan aineiston valmistelun.

Laatujärjestelmistä vastaavan osaston tehtävät:

 • Keskussairaalan yhtenäisen laadunvarmistusjärjestelmän integrointi ja sairaalan rakennetta vastaavien alajärjestelmien kehittäminen voimassaolevien paikallisten määräysten ja kansainvälisten akreditointistandardin Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals edellyttämällä tavalla.
 • Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen organisaatiokäsikirjan sisällön hallinta
 • Potilaille suunnattujen ohjeiden kokoaminen ja jakelu osastoille sekä sairaalan verkkosivuille lisääminen
 • Potilaiden antaman palautteen ja tyytyväisyystutkimusten tuloksien analysointi sekä yhteenvetojen laadinta
 • Solujen, kudosten ja elinten käsittelyyn sovellettavia laatu- ja dokumenttijärjestelmien laadinta ja kehitys sekä toimilupien hakeminen ja päivitys

Sairaalainfektio-osasto

Sairaalainfektiot ovat merkittävä ongelma nykyaikaisessa terveydenhuollossa. Infektiot voivat lisätä immuniteetiltään heikentyneiden potilaiden määrää, johtaa invasiivisten diagnosointi- ja hoitomenetelmien sekä laajakirjoisten antibioottien käyttöön ja näiden aiheuttamaan resistenttien mikrobien leviämiseen.
2002 laadunvarmistusyksikön yhteyteen perustettiin sairaalainfektioista vastaava osasato. Osaston toiminnan tavoitteena on vähentää sairaalainfektioiden muodostumiseen liittyviä riskejä ja luoda siten turvallisempi hoito- ja työympäristö potilaille sekä työntekijöille.

Päivittäiset tehtävät:

 • sairaalainfektioiden rekisteröinti ja tietojen analysointi
 • resistenttien mikrobien ja niiden leviämisen seuranta yhteistyössä mikrobiologian laboratorion kanssa
 • antibioottien käyttöön liittyvien ohjeiden laadinta ja seuranta sekä antibioottien käytön analysointi ja konsultointi antibakteriaaliseen hoitoon liittyvissä asioissa yhdessä sairaala-apteekin kanssa
 • hygieniaohjeiden laadinta ja niiden noudattamisen säännöllinen tarkastaminen
 • henkilöstön ohjeistus infektioiden leviämisen estämiseksi
 • pisto- ja viiltohaavoihin liittyvien tapausten rekisteröinti yhdessä työturvallisuusyksikön kanssa
 • henkilöstön koulutus infektiovalvontaan liittyvissä asioissa yhdessä koulutusosaston kanssa
 • muiden alojen lääkäreiden konsultointi infektiosairauksiin liittyvissä asioissa

Yksikössä työskentelee kolme lääkäriä ja kuusi sairaanhoitajaa.

Hoidon laadusta vastaava osasto

Hoidon laadusta vastaavalla osastolla on tärkeä rooli laatujohtamisessa ja ammattitaitoisen hoidon laadun arvioinnissa Pohjois-Viron keskussairaalassa.
Hoidon laadusta vastaavan osaston työntekijät vastaavat sairaalahoitoon liittyvien asiakirjojen asianmukaisesta täyttämisestä, sairauksien ja kirurgisten toimenpiteiden koodaamisesta, sosiaaliministerin vahvistamien kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain laadittavien raporttien laatimisesta ja tietojen valtiollisiin rekistereihin ja tietokantoihin välittämisestä.
Hoidon laadusta vastaavan osaston keräämien tietojen perustella laaditaan lääketieteelliset tilastolliset taulukot ja yhteenvedot, jotka antavat keskussairaalan hallintoneuvostolle, hallitukselle ja yksiköiden johdolle katsauksen kliinisen toiminnan tuloksista sekä laajuudesta, ja joiden perusteella arvioidaan hoidon laatua, tehdään tarpeelliset ja tietoon perustuvat johtamista koskevat päätökset ja strategiat, joita hyödynnetään ennusteiden ja kehityssuunnitelmien laadinnassa. Osaston laatimien tietojen perusteella sairaalaa myös esitellään yhteistyökumppaneille ja potilaille.
Tilastotietojen keräämiseen ja analysointiin käytetään Maailman terveysjärjestön (WHO) menetelmiä, kansainvälisen ja valtiollisen terveydenhuollon tietojärjestelmän (TIS) luokitteluperusteita ja luetteloita.
Hoidon laadun tehokkaamman arvioinnin varmistamiseksi tehdään yhteistyötä Viron sairausvakuutuskassan, Tarton yliopistollisen sairaalan ja aluesairaaloiden kanssa PATH-projektin (Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals) puitteissa.

Kliininen farmakologia

Viron sairaaloiden ainoa kliininen farmakologi, Toomas Marandi, PhD, työskentelee Pohjois-Viron keskussairaalassa. Toomas Marandin pitkäaikaisen tehokkaan työn tuloksena Pohjois-Viron keskussairaalasta on kehittynyt koko Viron kliinisten tutkimusten pätevyyskeskus. Ensimmäisenä eurooppalaisena sairaalana Pohjois-Viron keskussairaala on hyväksytty mukaan Sanofin premier site -verkostoon, joka on avannut mahdollisuudet osallistua laajemmin lääkkeiden kliinisiin tutkimuksiin sekä tutkimusten suunnitteluun aivan alkuvaiheesta lähtien.
Yhteistyötä tehdään myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa: 2012 Pohjois-Viron keskussairaalassa aloitettiin yhteensä 33 eri lääkkeen kliiniset tutkimukset (2011 34 tutkimusta), ja vuoden lopussa keskeneräisiä tutkimuksia oli 113 (92 vuonna 2011).
20. toukokuuta 2011 Pohjois-Viron keskussairaalan kliinisten tutkimusten historiassa alkoi uusi aikakausi: sairaalassa aloitettiin hyvän kliinisen tavan ja kliinisten tutkimusmenetelmien täydennyskoulutus lääkäreille, joiden viimeisimmästä koulutuksesta on kulunut yli viisi vuotta. Koulutuksen koordinaattorina toimii kliininen farmakologi Toomas Marandi, ja luennoitsijoina luennoitsijat sekä alan asiantuntijat Tarton yliopistosta, Viron lääkevirastosta, Tarton yliopiston tutkimustyön etiikkalautakunnasta, Sanofi Aventis Estonia OÜ:stä ja Pohjois-Viron keskussairaalasta. Yhden päivän mittaisessa koulutuksessa korostetaan erityisesti kliinisten tutkimusten toteuttamismenetelmien kehittymiseen, nykyaikaiseen tutkimusetiikkaan ja esitellään kliinisten tutkimusten käytännönpuolta sairaalan omaan kokemukseen perustuvien esimerkkien avulla. Edellä mainitun lisäksi järjestetään perinteisiä kaksipäiväisiä koulutuksia sairaanhoitajille, proviisoreille ja lääkäreille.

Kliininen farmakologia käsittää myös seuraavaa:

 • kliiniseen farmakologiaan liittyvän toiminnan koordinoidun kehittymisen varmistamisen keskussairaalassa
 • keskussairaalan lääkeluetteloiden laadinnan ja päivityksen koordinointi yhteistyössä sairaala-apteekin kanssa sekä lääkkeiden hankintaprosessiin osallistuminen
 • osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin;
 • kliiniseen farmakologiaan liittyvien asiakirjojen ja lääkäreiden toimintaohjeiden laadinta ja päivitys sairaalassa yhteistyössä vastaavien erikoisalan yksiköiden kanssa

Laatu ei ole koskaan sattumaa, vaan on aina seurausta korkeista tavoitteista, rehellisestä ponnistelusta ja onnistuneesta toteutuksesta.