Õendusdirektor Aleksei Gaidajenko

Õed - hääl millest juhinduda

11.05.2018

Milline on õdede roll, millised on õendusvaldkonna tulevikuperspektiivid ja väljakutsed, kirjutab Regionaalhaigla blogis õendusdirektor Aleksei Gaidajenko.

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse igal aastal 12. mail ja see on seotud nüüdisaegse õenduse rajaja Florence Nightingale sünnipäevaga. 2020 aastal valmistub maailm tähistama Nightingale 200 sünniaasta juubelit.

Õdede roll on väga oluline tervishoiu- ja tervisesüsteemide väljatöötamisel, arendamisel, rakendamisel ja ümberkujundamisel. Sellele keskendub ka Rahvusvaheline Õdede Nõukogu oma 2017.-2019. aasta kampaanias "Õed: hääl millest juhinduda". Nii on ka käesoleva aasta rahvusvahelise õdede päeva motoks: „Õed: hääl millest juhinduda – Tervis on inimõigus“ ning lähtepunktideks: olenemata asukohast, olenemata olukorrast – tervishoiuteenus peab olema kõikidele kättesaadav.

Uued väljakutsed - üheselt mõistetav õenduskeel

Probleemid tervishoiuteenuse kättesaadavusega on aktuaalsed kogu maailmas ning nende põhjused on erinevad: kohalik tervisepoliitika ja -korraldus, ressursside olemasolu, ajaloolised momendid. Viimaste aastate jooksul on Eesti õendus palju panustanud tervisepoliitika arendamisse ning viinud ellu mitmeid üleriigilisi projekte suunaga parandada Eesti inimeste tervist. 
Õe kutse- ja erialane koolitus võimaldab tänasel päeval osutada õdedel iseseisva ambulatoorse õe teenust ja statsionaarset õendusabi. On välja kujunenud valdkondi kus õed-spetsialistid pakuvad tervishoiuteenust, parandades seeläbi teenuse kättesaadavust. Esirinnas on pereõed, kiirabi õed-brigaadijuhid, eriala spetsialistid, õendusabi osakonnad ja haiglad ning vaimse tervise, kodu- ja kooliõed.

Tervisepoliitika arenguid ja saavutusi on palju, kuid plaane kuidas aidata, veel rohkem. Tehes rahvusvahelist koostööd toovad õed Eestisse parimaid maailma praktikaid ning on valmis neid rakendama Eestis. Uueks väljakutseks on standarditud õenduskeele kasutusse võtmine ning kaasaegse õendusprotsessi rakendamine 3N (NANDA-NOC-NIC) süsteemi järgi. Siinkohal vajavad õed kindlasti riigipoolset toetust. Riik investeerib õdedesse teades, et iga investeeritud eurosent toob mitmekordselt tagasi, sest tänapäeva õendus on tervishoiu valdkonda kuuluv iseseisev kutseala ja teadusharu (õendusteadus). Õenduse ülesandeks on aidata inimest, nii haiget kui tervet, tema tervise kaitsmisel ja taastamisel ning haiguste ennetamisel.

Õdede ja hooldajate puudus on väljakutseks
Saavutuste kõrval tuleb tõdeda, et õdede ja koolitatud hooldajate puudus on väljakutse õendusjuhtidele nende igapäevases töös. Probleemiga tegeletakse nii riiklikul kui haiglate tasemel: peetakse läbirääkimisi miinimum tunnitasu osas, lähtuvalt konsensusleppest suurendatakse iga-aastaselt vastuvõttude arvu õdede õppesse, investeeritakse jõuliselt haigla töökeskkonna parendamisse, õdedel on võimalus kasutada oma töös kaasaegsed töövahendeid ja –meetodeid. Tööintensiivsuse minimeerimiseks avatakse uusi ametikohti, kuid üldise tööjõupuuduse foonil võib see meede jääda märkamatuks.

Regionaalhaigla õed on pühendunud kutse- ja eriala professionaalid, kes tervishoiu meeskonnaliikmena hoolivad patsientidest koos nende lähedastega ning on valmis iga hetk neid aitama ja nõustama. Koostöös arstidega ja teiste tervishoiutöötajatega assisteeritakse ja viiakse läbi protseduure, uuringud ja operatsioone ning selle kaudu toetatakse Regionaalhaigla missiooni - investeerime inimeste tervisesse.

Oleme avatud uutele väljakutsetele ning iga aasta kasvab järjepidevalt õdede iseseisva vastuvõttute arv, koostöös arstidega arendatakse uusi valdkondi, kus õed rakendavad oma teadmisi ja oskusi. Jätkatakse aktiivset koostööd Tervishoiu Kõrgkoolidega investeerides tulevikku uute kolleegide näol. Ei saa märkamata jätta Regionaalhaigla õendusjuhtide märkimisväärset panust eriõdede õppekavade arendamisel. Eelmisel aastal saadud tiitlit „Parim praktikabaas“ kantakse uhkusega ning panustatakse praktika korralduse arendamisse. 
Igal õel on kohustus kasutada oma teadmisi ja oskusi ning panustada nii abivajajate kui ka enda tervisesse. Olles igapäevaselt eeskujuks patsientidele, kolleegidele, pereliikmetele saame koos liikuda eesmärgi saavutamiseni: „Tervis on inimõigus“. 

Aleksei Gaidajenko 

haigla õendusdirektor