Haiglast

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks üle 4000 inimese – meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Arste on meil üle 500, lisaks praktiseerib Regionaalhaiglas pidevalt ka enam kui sada arsti-residenti. Tegemist on seitsmest kliinikust ning 32 erialakeskusest koosneva kõrgema etapi haiglaga. Regionaalhaigla pakub sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

Regionaalhaiglast saab aastas eriarstiabi ca 144 000 patsienti, kellest üle 24 500 ravitakse haigla 1150-l ravivoodil. Haiglaravi vajanud patsientidest ligi 9000 suunati meile teistest haiglatest.
Erakorralist abi anname ca 84 000 inimesele aastas, ööpäevas keskmiselt 230 patsiendile. Ühes tööpäevas on keskmiselt 1500 arsti ambulatoorset vastuvõttu, aastas kokku ca 250 000. 
Peamiseks teeninduspiirkonnaks on Tallinn (ca 50% haigla patsientidest), Harjumaa (ca 20% haigla patsientidest) ja peamiselt Kesk-, Lääne- ja Ida-Eesti maakonnad, kuid teenindame ka Lõuna-Eesti elanikke.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustati 25. juulil 2001 Vabariigi Valitsuse otsusega Mustamäe haigla, Kivimäe haigla, Eesti onkoloogiakeskuse, Tallinna psühhiaatriahaigla, Tallinna nahahaiguste haigla, arstliku perenõuandla ja kutsehaiguste kliiniku baasil. Alates 2015. aastast on Regionaalhaigla nii Läänemaa kui ka Raplamaa haiglas üheks omanikuks ja 2017 aastal võrgustuti Hiiumaa haiglaga. Regionaalhaigla tegevusloa leiate SIIT.

Meie põhiväärtused:  pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus.

Regionaalhaigla visioon on olla tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius.

Visiooni kohaselt on Regionaalhaigla ravijuhtude keerukuse ning siin kasutatavate ravi ja diagnostiliste tehnoloogiate poolest võrreldav Euroopa ülikoolihaiglatega. Kasutame oma töös tõenduspõhiseid meetodeid ning meie tegevus põhineb interdistsiplinaarsel ja heal meeskonnatööl, oleme avatud innovatsioonile. Ravitöö kvalitatiivne tase väljendub väljapaistvates efektiivsusnäitajates ning teiste tunnustatud meditsiinikeskustega võrreldavates kvaliteediindikaatorites ja heades ravitulemustes.  

Regionaalhaigla missioon investeerime inimeste tervisesse.

Meie põhiväärtused on järgmised: pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus​

​​Pühendumine ja professionaalsus
Keskendume alati patsiendile, suhtume iga patsiendi probleemidesse tõsiselt ning oleme valmis andma endast parima, olenemata patsiendi terviseseisundi keerukuse astmest, patsiendi vanusest, soost, usust, rahvusest, sotsiaalsest seisundist või muudest asjaoludest. Täiendame end pidevalt, et hoida end kursis uuemate tehnoloogiatega, diagnostika- ja ravimeetoditega ning pakkuda patsientidele parimat võimalikku abi.

Hoolivus ja vastutustundlikkus
Hoolivust peame oluliseks nii suhtumises patsientidesse, kolleegidesse kui ka iseendasse. Kuulame patsienti ning püüame temale vajalikku abi osutada viisil, mis on talle parim. Hoolitseme selle eest, et patsient saaks aru oma tervise seisundist ja võimalustest. Kaasame raviprotsessi planeerimisse aktiivsemalt ka patsiendi enda. Toetame oma kolleege ning reageerime olukordades, kus patsiendile osutatud abis on puuduseid. Austame kolleegide tööd ning ka patsiendi raviga otseselt mitte kokku puutuvate töötajate poolt anname endast parima, et ravitegevuseks oleks loodud võimalikult soodsad tingimused. Arvestame, et Eesti tipphaigla töötajatena on meie sõnadel ja tegudel nii patsiendi kui ka avalikkuse jaoks väga suur kaal. Igaüks meist esindab Regionaalhaiglat. Kasutame meie käsutusse antud raviressursse otstarbekalt ning patsiendile ja ühiskonnale kõige kasulikumal viisil. Tegutseme põhimõttel suurendada oma tegevuse positiivseid mõjusid ja vähendada negatiivseid mõjusid.

Avatus ja koostöövalmidus
Teeme patsiendi parema ravitulemuse nimel koostööd tema lähedaste ning erinevate tasandite tervishoiuteenuste osutajatega ja sotsiaalteenuste osutajatega. Oleme valmis ajaga kaasas käimiseks ellu viima muutusi tööviisides ja -võtetes. Koostöös kõigi erialaspetsialistidega suudame leida ja saavutada lahendusi, mis üksi tegutsedes jääksid kättesaamatuks.