_P4A8583.jpg

5 aastat kasvajavastast ravi kodule lähemal – Regionaalhaigla ja Pärnu haigla koostöö vähiravis

26.08.2019

Dr Helis Pokker, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog-ülemarst, ravitöö direktor

 

Regionaalhaigla tohtrid teevad Pärnus regulaarselt vastuvõtte, kohapeal toimub juba aastaid ambulatoorne keemiaravi. Igal aastal viiakse Pärnus läbi umbes 750 ravikuuri. Lisaks toimuvad Pärnus tablettravi saavate patsientide visiidid ravi läbiviimiseks ja korrigeerimiseks. See on suurepärane näide patsiendikesksest vähiraviteekonnast ka väljaspool Tartut ja Tallinnat, kus asuvad Eesti kaks vähikeskust – Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.

Eestis on kaks multimodaalset vähikeskust – Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum – kus on kättesaadav kaasaegne onkoloogiline ravi kõikides raviliikides. Piirkondlike haiglatena on neis keskustes kogu vajalik oskusteave ja selle arendamine koos vajalike tehnoloogiatega nii kasvajate medikamentoosseks, kirurgliseks kui kiiritusraviks, samuti toetusraviks ja nõustamiseks. Regionaalhaigla on seni ainus Euroopa onkoteraapia ühingu ESMO poolt akrediteeritud keemiaravi ja palliatiivravi keskus.

Pikk ravi saab toimuda võrgustiktegevusena

Onkoloogiline medikamentoosne ravi, mida rahvakeeli kutsutakse keemiaraviks, on sageli kuudesse või isegi mitmetesse aastatesse ulatuv raviperiood. Tänapäevane ravi on palju laialdasem kui keemiaravi mõiste esmapilgul sisaldab – näiteks sisaldab selles hormoonravi, bioloogiline, märklaudravi, immuunravi ja tsütostaatiline ravi.

Regionaalhaigla ja Kliinikumi vähikeskustes on kogu vajalik oskusteave ja selle arendamine koos vajalike tehnoloogiatega nii kasvajate mediamentoosseks, kirurgliseks kui kiiritusraviks, samuti toetusraviks ja nõustamiseks. Aastaid tagasi sai Regionaalhaigla onkoloogidele selgeks, et teatud ulatuses peab vähihaigele vähikeskuse kureerimisel tagama justnimelt keemiaravis patsiendile kodulähedasema ravi.

Keemiaravi viimine kodule lähemale saab toimuda vähikeskuse võrgustiktegevusena Eestis asuvate teiste haiglatega, et tagada kogu onkoloogilise ravi õigeaegne kättesaadavus ning vähikeskuses töötavate arstide teadmised ning kogemus oleksid kasutatavad ka kõige keerulistemas haigusjuhtudes.

Oktoobris 2014 alustaski Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi keskus koostöös Pärnu Haiglaga ambulatoorse keemiaravi läbiviimist Pärnu Haiglas, millest sellel aastal täitub viis aastat. Pärnus teevad regulaarselt vastuvõtte kaks Regionaalhaigla arsti, dr Rooneem ja dr Pokker. Mõned aastad hiljem alustasid keemiaraviga Pärnu Haiglas ka Regionaalhaigla hematoloogid. Pärnusse saadavad oma Pärnust pärit patsiente ravile ka Kliinikumi kolleegid.

Heaks tulemuseks tarvilik meetodite kombineerimine

Vähihaiguse ravi piirdub harva ainult ühe ravimeetodiga (kirurgia-, kiiritus- või keemiaravi), valdavalt on heade ravitulemuste saavutamiseks vaja erinevaid ravimeetodeid kombineerida, mõnikord isegi mitmeid kordi patsiendi raviteekonna vältel. Seega on väga oluline tihe koostöö vähikeskusega, et vajalik ravimeetod saaks õigel ajahetkel rakendatud.

Onkoloogia on meekonnatöö – vähihaiguse diagnoosimisele järgneb raviplaani koostamine konsiiliumis paikmepõhise onkokirurgi, kiiritusravi ja keemiaravi arsti osavõtul. Kõikides konsiiliumites on ka radioloog ning vajadusel kaasatakse ka teiste erialade arste. Kõikide Pärnus ravi saavate patsientide raviplaanid koostatakse Regionaalhaigla multimodaalsetes konsiiliumites.

Lisaks konsulteerivad vajadusel meie onkoloogid ja hematoloogid Pärnus Haiglas ravil olevaid patsiente, kellel kahtlus kasvajale või verehaigusele. See oluliselt kiirendab patsiendi jõudmist diagnoosini ning ravi alustamist. Meil on olnud väga hea ja üksteist mõistev koostöö kõikide Pärnus Haigla kolleegidega.

Regionaalhaigla valveonkoloogi telefonikonsultatsioon on 24/7 ka Pärnu kolleegide käsutuses. Pärnu Haigla apteek ja lahustuskeskus teeb tihedat koostööd Regionaalhaigla proviisorite ja farmatseutidega.

Pärnu päevaravi õdede koolitus ja väljaõpe toimuvad Regionaalhaigla keemiaravi päevaravi osakonnas. Tihe side ja koostöö patsientide abistamisel toimub erinevate haiglate õdede vahel tänaseni.

Pidev õe-nõustaja tugi 

Regionaalhaigla tagab kõikidele Pärnus ravil olevate patsientidele õe-nõustaja ööpäevaringse toe samadel tingimustel nagu Regionaalhaiglas ravi saavatel patsientidel 24/7 – seda nii ravieelselt kui raviteekonna vältel, et oleks igati turvatud ravist tingitud kõrvaltoimete võimalikult varane avastamine ning ravi. Sellest sõltub sageli patsiendi edasine ravisoostumus ning ravitulemus.

Lisaks kõrgel tasemel ravikvaliteedi tagamisele oleme väga oluliseks pidanud patsiendikeskset lähenemist, olenemata patsiendi elukohast. Pärnu Haiglas töötavad ja võtavad kasvajahaigeid vastu ka valuravi arstid. Lisaks keemiaravi õe-nõustaja teenusele oleme Pärnus Haiglaga koostöös välja töötamas ka palliatiiv- ja toetusravi süsteemi, mis on tähtis osa tänapäevases onkoloogilise haige käsitluses.

Seega koostöö vähikeskuse ja patsiendi kodukohale lähima haiglaga ei piirdu ainult arsti kord nädalas kohapeal käimisega, vaid on palju laiem. See hõlmab nii piirkondlike haiglate paikmepõhiste onkoloogiliste konsiiliumide tegevust, personali väljaõpet, koostööd ravimite ohutu lahustamise ning ravimijääkide ja tarvikute keskkonnale ohutu käitlemise alal, ühiseid ravimihankeid kui ka erineval tasemel konsultatsioone patsientidele 24/7 turvatunde tagamiseks, lisaks elulõpu ravi ja - toetuse tagamist koostöös piirkondlike haiglate palliatiivravi meeskondadega. See ongi onkoloogilise abi kompetentsikeskuse ja võrgustikupõhiselt koordineeritud süsteem, kus täies mahus multimodaalne vähiravi (kirurgiline ravi, kiiritusravi ja süsteemravi) toimub vaid piirkondlikes haiglates ja piiratud mahus süsteemravi (keemiravi, hormoonravi ja bioloogiline ravi) teostatakse vaid koostöös piirkondlike haiglatega.

Mõtleme Regionaalhaiglas ka Ida-Virumaa haigete peale, kes praegu peavad sõitma raviks Tallinnasse ning oleme koostööd arendamas Kliinikumi ja Ida-Viru keskhaiglaga ambulatoorse keemiaravi alustamiseks Ida-Virus.

Viis aastat kodulähedast ravi annab juba olulise kogemustepagasi, mida oleme lahkelt nõus jagama teiste haiglatega ning kolleegidega, kes alles kodulähedase keemiaravi pakkumisega alustavad.

Vähihaiged on igatsenud ravi kodu lähedal pikki aastaid

Kommenteerib dr Veiko Vahula, Pärnu Haigla ravijuht:

«Pärnu Haiglat seob Regionaalhaiglaga pikaaegne koostöö mitmetes diagnostika ja ravi valdkondades. Kõik need koostööprojektid on saanud alguse nö alt üles – mil vastava eriala arstid on oma patsientide parema abistamise nimel asunud vabatahtlikult kollegiaalsesse koostöösse, mis tänaseks on kokku võetud ka meie haiglate vahelise koostööleppega. See on saanud võimalikuks vaid seetõttu, et nii Regionaalhaigla juhtivad eriala spetsialistid kui ka Regionaalhaigla juhatus on ületanud oma asutuse kitsad erihuvid meie pisut liiga konkureerivas eriarstiabi süsteemis ning allutanud need arstiabi patsiendikesksele korraldamisele. Pärnu Haigla näebki oma tulevikku raviasutuste üha tihenevas ja tulemuslikumas koostöövõrgustikus.

Pärnu Haigla koostöö Regionaalhaigla onkoloogidega on mitmes mõttes eriline. Tegemist on meie jaoks täiesti uue eriala toomisega keskhaigla baasile, mis ei ole lihtsalt kahe onkoloogi regulaarsed visiidid Pärnu Haiglasse vaid see on nõudnud olulisi arendusi nii haigla infrastruktuuris, meditsiinitehnoloogias, apteegis kui ka töötajate oskustes.

Isiklikult hindan koostööd Regionaalhaiglaga ambulatoorse keemiaravi valdkonnas üheks patsiendisõbralikumaks ja inimlikumaks koostööprojektiks meie haigla viimaste aastate arengutes. Seda on meie piirkonna vähihaiged pikki aastaid igatsenud ning nad on täna selle eest siiralt väga tänulikud. Tänulik on ka Pärnu Haigla, sest iga uus eriala, uued kolleegid ja kõik uutmoodi haiged haiglas rikastavad nii otse kui ka kaudselt haigla üldist meditsiinilist mentaalsust, innovaatilisust ja tõstavad ravikvaliteeti niiviisi laiemas plaanis.

Kõik see ei oleks võimalik kui seda koostööprojekti poleks aidanud eest vedada ja ellu kutsuda dr Helis Pokker ja dr Regina Rooneem – imelised kolleegid ja arstid suure algustähega, ainuüksi kellede regulaarne isiklik kohalolek haiglas rikastab meie argipäeva.

Soovime, et meie senine koostöö Regionaalhaiglaga jätkuks sama tulemuslikult kui siiani ning täname kõiki onkolooge, haigla apteeki, kõiki teisi spetsialiste ning haigla juhatust, kellede toel see koostöö toimib. Onkoloogia valdkonnas soovime koos Regionaalhaiglaga astuda järgmise sammu arendamaks palliatiivravi ka Pärnumaal.»

 

Artikkel ilmus POstimees Tervis lehel.